پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سایه شوم خاطرات یک نجات یافته از بهائیت

یکشنبه 15 بهمن ماه 96 10:53

سایه شوم خاطرات یک نجات یافته از بهائیت

جریان شناسی تاریخ معاصر و یا بررسی و تجزیه و تحلیل آنچه بر گذشتهي جامعهي مسلمان ایران رفته است، میتواند ابزاري مؤثر براي شناخت نسل حاضر بویژه، نسلهاي آینده، از تاریخ این مرز و بوم باشد. دفتر پژوهشهاي مؤسسهي کیهان تاکنون با سلسله کتابهاي پژوهشی نیمه پنهان به بررسی و تجزیه و تحلیل زوایاي تاریک و روشن گوشههایی از تاریخ معاصر پرداخته است. در این فرایند، گاه مطالعات موضوعات تاریخی و مؤثر در جریان زیستی، سیاسی و تاریخی ایران، شکل و شیوهاي متفاوت به خود گرفته است. این تفاوت ناشی از روش پردازش موضوع است.