پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

رژیم صهیونیستی - احزاب سیاسی

یکشنبه 25 تیر ماه 96 10:19

رژیم صهیونیستی - احزاب سیاسی

هم اکنون (اواخر سال 1994 ) در اسرائیل هجده حزب سیاسی فعالیت دارند . از این تعداد ، چهارده حزب (به صورت منفرد یا در قالب ائتلاف هاي انتخاباتی پارلمانی ) در کنست حضور دارند . به غیر از این احزاب ، تعدادي تشکل دیگر در قالب جنبش و سازمان که نمی توان آنها را به معناي واقعی کلمه حزب سیاسی نامید وجود دارند . تاریخ تشکیل احزاب عمده ي کنونی اسرائیل به دوره ((ییشوف )) بر می گردد (ییشوف ، نامی است که به جامعه ي یهودیان فلسطین پیش از تاءسیس اسرائیل اطلاق می شود . ) اساسا احزاب نقش مهمی در شکل گیري جامعه ي یهود فلسطین در دوره ي قیمومت ایفا کردند . همچنین آنان در به وجود آوردن دولت اسرائیل نیز به نوعی سهیم بوده اند . احزاب مذکور با توجه به نگرش جامعی که دارند ، پس از تشکیل اسرائیل نیز تلاش کردند تا در عرصه هاي گوناگون زندگی از جمله سیاست ، به شکل هاي مختلف تاءثیر گذار باشند . حزب کارگر در حال حاضر (سال 1994 ) قدرت را در دست دارد ، حزب مبام (یکی از احزاب تشکیل دهنده ي گروه میرتس و شریک حزب کارگر در کابینه ) ، لیکود بزرگ ترین حزب مخالف ، دو حزب مذهبی مفدال و اغودات اسرائیل (حزب اغودات اسرائیل از جمله احزاب تشکیل دهنده ي گروه یهدوت هتوراه است )