امام علی علیه السلام : و اعلَموا أنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ وَ النَّهیَ عن المُنکَر لَم یُقَرّبا اجَلاً وَ لَم یَقطَعا رَزقاً (بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی را نزدیک کرده و نه روزی کسی را قطع) , کافی، ج 5 ، ص 57 ، ح 6      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

روز شمار جریان بابیت و بهائیت

سه شنبه 3 بهمن ماه 96 14:23

روز شمار جریان بابیت و بهائیت

در بحث از فرقهي بابیت و بهائیت، و بررسی مسائل گوناگونی راجع به آنها، جاي جاي با حوادث و رویدادهایی روبهرو میشویم که شناخت جایگاه و جغرافیاي تاریخی آنها به آشنایی کلی و جامع با پیشینهي این فرقه در طی تاریخ نیاز دارد. با این آشنایی کلی، خواننده میتواند بفهمد هر رویداد یا تحول خاص در چه مرحلهاي از تاریخ فرقه روي داده است و زمینه و بستر تاریخی آن چیست؟ نوشتار پیشرو، با مروري بر پیشینهي فرقهي بابیت و بهائیت (از آغاز تا عصر حاضر)، تصویري کلی از این امر به دست میدهد