پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

راه راست چرا از بهائیت برگشتم

پنجشنبه 7 دی ماه 96 12:33

راه راست چرا از بهائیت برگشتم

توجه دادن به این مهم که خداوند بندگانش را به فطرتی [ 1] خدایی، خداخواه، پاك و بیغش، بل زیبا آفرید و او که به ارشادها و هدایتهاي فطرت تن نداد، در نازلترین مراحل هستی قرار گرفته، مسیر سقوط را طی نموده، به طور کلی از حقیقت وجودي خویش جدا میشود، بهترین روش معرفی این گونه آثار است که هدایت یافتگان، به غافلان فریب خورده، همان انسانهاي مظلومی که به دام فریبکاران خود فروخته گرفتار آمدهاند پیشکش نموده؛ به زبان حافظ شیرازي، گفتهاند: به بیابان فنا گم شدن آخر تا چند ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم همان مهمات پشت پرده، که دستور کار مسلک سازان است، و [ صفحه 22 ] کوشیدهاند پنهان بماند. همان موضوعاتی که در خاطرات و آثار هدایت یافتگان مطرح شده، میتواند کوکب هدایتی باشد که از غیب درخشیده است. اینگونه آثار در زندگی آنها که به بیراهه کشانده شدند و برخلاف میل باطنی در مسیر گمراهی و گمراه کردن ناآگاهان قرار گرفته، از بیرحمی و قشاوتی که به آن گرفتار شدهاند، بیزار؛ لکن راه فرار را بسته دیده، در انتظار دستی غیبی، دقیقه شماري میکنند، نقش بسزائی دارد. و چه بسا فریب خوردگان را چنان شجاعتی بخشد که موسی در مقابل فرعون دیده است. تاریخ گزارش میکند، موسی آنگاه که متوجه میشود فرعون انسانیت را در درون خود اسیر کرده و به بند کشیده، و انسانهایی را در بیرون، در درجه اول میرود اسیر درون فرعون را علیه فرعون بشوراند. و در حقیقت میرود فرعون فطري را که یک انسان و لااقل نیمهي باقی ماندهي یک انسان است، علیه فرعون فریبکار اجتماع، که دست نشاندهي فراعنه زر و زور میباشد بشوراند