پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

دانستنیهاي شیطانپرستی (جنبش نوظهور معنویت نما)

دوشنبه 29 خرداد ماه 96 09:10

دانستنیهاي شیطانپرستی (جنبش نوظهور معنویت نما)

تعریف شیطان پرستی، تاریخچه، مبدأ شیطان پرستی یکی از اعتقاداتیست که برخی به آن پیشینه هزاران ساله میدهند و دلیل آن را خیر و » نیز پرستش هر موجود داراي قدرت از سوي مردمان هزاران سال پیش و یا در نظر گرفتن دو خداي ضد هم، یعنی؛ خداي میدانند. معناي شیطان پرستی: شیطان پرستی، به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوي و بسیار قويتر و مؤثرتر « شر از نیروهاي خوب دنیوي همچون خداست. در شیطان پرستی، شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روي زمین، قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان، مورد توجه و پرستش قرار دارد و این دنیایی را که به عنوان دوزخ برشمرده میشود، قانونمند میکند