امام علي (ع) : اَلصّلاةُ حِصْنُ الرَّحْمنِ وَ مَدْحَرَةُ الشَّيطانِ (نماز، دژ محكم خداوند مهربان و وسيله راندن شيطان است) , غررالحكم، ح ۲۲۱۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

دانستنیهاي شیطانپرستی (جنبش نوظهور معنویت نما)

دوشنبه 29 خرداد ماه 96 09:10

دانستنیهاي شیطانپرستی (جنبش نوظهور معنویت نما)

تعریف شیطان پرستی، تاریخچه، مبدأ شیطان پرستی یکی از اعتقاداتیست که برخی به آن پیشینه هزاران ساله میدهند و دلیل آن را خیر و » نیز پرستش هر موجود داراي قدرت از سوي مردمان هزاران سال پیش و یا در نظر گرفتن دو خداي ضد هم، یعنی؛ خداي میدانند. معناي شیطان پرستی: شیطان پرستی، به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوي و بسیار قويتر و مؤثرتر « شر از نیروهاي خوب دنیوي همچون خداست. در شیطان پرستی، شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روي زمین، قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان، مورد توجه و پرستش قرار دارد و این دنیایی را که به عنوان دوزخ برشمرده میشود، قانونمند میکند