امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

یکشنبه 12 آذر ماه 96 12:44

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

مطالعه آثار بابیه و بهائیه و آشنائی با افراد سرشناس آن که بعضا برحسب ظاهر، لباس اهل توحید را داشتهاند و قیافههاي روحانی نما که به خواننده تفهیم میکند از اهل دیانت ناب و خالص بشمار میروند، خواننده را که اگر عکسهائی این چنانی هم دیده باشد، سرگرم سؤالها نموده، خود را مورد پرسش قرار میدهد این شکل و شمائلهاي دینی در فرقهاي که ساختهي استعمار است و جهت به انحراف کشاندن ملت و تضعیف آئینی الهی به وجود آمده، گویاي چه اسراري است و اگر به انگیزهي آن پی برده شود چه راز سربستهاي برملاء میگردد؟! دقت نظرها در این زمینه میتواند جهاتی گوناگون را ارائه دهد که هر کدام به نوبهي خود میتواند پرده از روي تزویرها و خدعههاي، نیرنگ بازان سیاسی جهت به انحراف کشاندن پیروان آئینی آسمانی برداشته و گویاي حقایقی کارساز باشد که چگونه سلطه گران چپاولگر حاکم بر سرنوشت ملتهاي مظلوم جهت استیلا بر همه چیز کشور ستمدیدگان تسلط یافتهاند... ...