امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

خاتمیت، نفی بابیت

سه شنبه 16 آبان ماه 96 10:23

خاتمیت، نفی بابیت

دعاهاي دروغینی ،« باب » آمده بود که میرزا علی محمد شیرازي معروف به « از شیخیگري تا بابیگري » پیش از این، در مقالهي در شیراز توبه کرد، ولی « باب » ، را طرح کرده است. با اعتراض عالمان دین « رسالت » ، ذکریت، مهدویت ،« باب بقیۀ الله » : مانند بعد از اندك زمانی، ادعاهاي واهی خود را از سر گرفت. این بار، پس از شلاق خوردن و زندانی شدن، حکم اعدام وي صادر شد و در تبریز به اجرا درآمد. پس از اعدام باب، عدهاي از طرف داراناش، دست به شورش و آشوب زدند و پس از چندي، غائلهي پرداختهاند. در این نوشتار، ادعاي نفی « باب » آنان خاموش گشت، ولی برخی از پیرواناش به تبلیغ و مدلل سازي ادعاهاي خاتمیت مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.