امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

خاتمیت نفی مسلک باب و بهاء

دوشنبه 22 آبان ماه 96 11:02

خاتمیت نفی مسلک باب و بهاء

از آنجا که خواستن هر چیزي، لزوما به معناي توجه به جمیع لوازم آن و وجود آنها نیست، لذا در مطالعهي بروز گرایشات انحرافی نیز باید توجه کرد که تا چه اندازهاي داعیان این گرایشها، توجیهات نظري خود را سامان دادهاند. وقتی انحراف و بدعت نسبت به دین اتفاق میافتد، موضوع بسیار پیچیدهتر میگردد و کذب مدعاي مدعیان آشکارتر و ضعف ایشان عیانتر میشود. پذیرش اصل خاتمیت از سوي حسینعلی بهاء، از یک سو، و نفی آن از سوي عباس افندي و دیگران، از سوي دیگر، همراه با انشقاق و شکاف گویاترین دلیل بر انحرافی بودن مسلک باب و بهاء میباشد ،« اقدس » و دیگري به نام « بیان » درونی و طرح دو شریعت، یکی به نام یکی از اصول اساسی و مشترك بین همهي مذاهب و فرق اسلامی (شیعه، سنی ،« خاتمیت » . که در این مقاله شرح داده شده است و...) است.