امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

حق المبین

یکشنبه 7 آبان ماه 96 11:27

حق المبین

اما نمایش اول از فاتحه کتاب پس در بیان آنکه ازمنه غیبتی که به ضرورت اخبار متواتره از براي مهدي موعود ثابت گردیده و صد خبر معتبر دال بر آن در مقاله ثانیه خواهد آمد زمان فتنه و امتحان است که به واسطه طول مدت غیبت دوازدهمی حجۀ بن الحسن چنانچه در غالب اخبار به همین لسان وارد شده شکوك و ریب پیدا میشود و حالت یاس و قنوط حاصل میگردد و مفتریان و کاذبان و رایات مشتبهه بسیار و بلند میشود و فتنه و ضلالت و ارتداد حاصل میشود و این که تا مایوسی و تا تمیز و تمحض وتغرید و سرگردانی و حیرانی و گم کردن چراگاه و شکسته شدن و رجوع و ارتداد اکثر و تا ظهور شقاوت اشقیاء و تا حصول مرتبه تزیل حاصل نگردد این ظاهر نخواهد شد و بیان تحذیر و نصیحت پدران و...