پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛ (گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.) , جامع الاحادیث ، ص64      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

حق المبین

یکشنبه 7 آبان ماه 96 11:27

حق المبین

اما نمایش اول از فاتحه کتاب پس در بیان آنکه ازمنه غیبتی که به ضرورت اخبار متواتره از براي مهدي موعود ثابت گردیده و صد خبر معتبر دال بر آن در مقاله ثانیه خواهد آمد زمان فتنه و امتحان است که به واسطه طول مدت غیبت دوازدهمی حجۀ بن الحسن چنانچه در غالب اخبار به همین لسان وارد شده شکوك و ریب پیدا میشود و حالت یاس و قنوط حاصل میگردد و مفتریان و کاذبان و رایات مشتبهه بسیار و بلند میشود و فتنه و ضلالت و ارتداد حاصل میشود و این که تا مایوسی و تا تمیز و تمحض وتغرید و سرگردانی و حیرانی و گم کردن چراگاه و شکسته شدن و رجوع و ارتداد اکثر و تا ظهور شقاوت اشقیاء و تا حصول مرتبه تزیل حاصل نگردد این ظاهر نخواهد شد و بیان تحذیر و نصیحت پدران و...