امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

خشت اول بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخههاي توبه نامهي سید علی محمد باب

سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96 09:02

خشت اول بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخههاي توبه نامهي سید علی محمد باب

با گذشت یک صد سال از نهضت مشروطیت که با حضور تفکرات نو و بروز و ظهور مظاهر تمدن جدید، جامعهي ایرانی را در مسیر ورود به جهان جدید قرار داد، امروز ما میتوانیم پس از فرونشستن غبارهاي یک قرن فراز و نشیبهاي سیاسی، در آرامش نسبی و با در اختیار داشتن منابع و اسناد بسیار به پژوهش و کاوش بپردازیم و برخی از گوشههاي تاریک تاریخ کشورمان را روشن سازیم. نوشته حاضر با هدف معرفی بهتر و بیشتر یکی از اسناد مهم تاریخ سیاسی و مذهبی ایران تنظیم گردیده که پیشتر نیز دیگران و هم این قلم پیرامون آن مطالبی را ارائه نموده بودند. با این نگاه که پرداختن به ریشههاي تاریخ هر پدیده، بهترین راه براي آسیبشناسی آن پدیده و آسیبزدایی پدیدههاي مشابه آن محسوب میشود، بدون وارد شدن به لایههاي عمیق اجتماعی و شرایط سیاسی آن دوران و با مروري گذرا به چگونگی شکلگیري، گسترش و ادامه فعالیت فرقهي بابیه در ایران به استناد خاطرات کینیاز را مورد بازشناسی و بازخوانی قرار میدهیم. « توبهنامههاي سید علی محمد باب » دالگوروکی سفیر روسیه تزاري، اسناد مربوط