امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

تفسیر علامه : جن و شیطان

دوشنبه 29 خرداد ماه 96 09:06

تفسیر علامه : جن و شیطان

قرآن و روش عقلی و استدلالی است. این روش در کار مفسّر تنها در کنار همگذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه نمیشود، بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سورههاي مختلف را کنار یکدیگر قرار میدهد، تحلیل و مقایسه میکند و براي درك پیام آیه به شیوه تدبّري و اجتهادي توسل میجوید. یکی از ابعاد چشمگیر المیزان، جامعهگرایی تفسیر است. بیگمان این خصیصه از اندیشه و گرایشهاي اجتماعی علامه طباطبائی (ره) برخاسته است و لذا به مباحثی چون حکومت، آزادي، عدالت اجتماعی، نظم اجتماعی، مشکلات امّت اسلامی، علل عقب ماندگی مسلمانان، حقوق زن و پاسخ به شبهات مارکسیسم و دهها موضوع روز، روي آورده و بهطورعمیق مورد بحث و بررسی قرارداده است.