امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

تعلیمات عیسی (ع)و تحریفات کلیسا از دیدگاه قرآن و حدیث (تفسیر موضوعى المیزان)

دوشنبه 30 مرداد ماه 96 11:39

تعلیمات عیسی (ع)و تحریفات کلیسا از دیدگاه قرآن و حدیث (تفسیر موضوعى المیزان)

انتخاب و « تفسیر المیزان » یافرهنگ معارف قرآن است که از « کتاب مرجع » این کتاب به منزله یک تلخیص، و بر حسب موضوع طبقهبندي شده است. در تقسیمبندي به عمل آمده از موضوعات قرآن کریم قریب 70 عنوان مستقل به دست آمد. هر یک از این موضوعات اصلی، عنوان مستقلی براي تهیه یک کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعی تقسیم گردید. هر فصل نیز به سرفصلهایی تقسیم شد. در این سرفصلها آیات و مفاهیم قرآنی از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص، به روال منطقی، طبقهبندي و درج گردید، به طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار، مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید.