پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اقتباس بهاء الله از صوفیان

سه شنبه 29 فروردین ماه 96 09:39

اقتباس بهاء الله از صوفیان

بهائیان وقتی در توجیه ادعاي خدائی و خدا آفرینی بهاءالله در تنگنا قرار می گیرند مثل خود میرزا به مطالب کهنه صوفیان متوسل می شوند و مقلد وار سخنان آنها را در قالب الفاظ در آورده و ناشیانه به اسم مظهریت ارائه می کنند و براي ناآگاهان از فرهنگ صوفیان حرف هاي نو جلوه می دهند. آنها در این سناریو این چنین مقدمه چینی می کنند: -1 مقام حضرت بهاء الله در چنان رتبه اي است که کسی نمی تواند به آن پی ببرد. «. بنابراین حضرت بهاالله کسی هستند که در عالم امر و خلق به جاي خدا هستند » : -2 ما چون نمی توانیم خدا را بشناسیم -3 بنابر نص کتاب اقدس\":ان اول ما کتب الله علی (العباد را شما جا انداخته اید) عرفان مشرق وحیه و مطلع امره الذي کان مقام نفسه فی عالم امر و الخلق \"...