پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

بررسی ادعای تشیع معروف کرخی

پنجشنبه 7 دی ماه 96 12:46

بررسی ادعای تشیع معروف کرخی

آنچه مسلّم است تا قبل از اینکه گروهی صوفی شیعه مذهب، صحبت از تشیع امثال معروف بن فیروزان کرخی به میان آورند نه تنها حتی در آثار متقدمین صوفیه مسأله شیعه بودن صوفیانی مانند معروف کرخی، جنید بغدادی، ابوبکر شبلی و... مطرح نبوده، بلکه به اثبات تشیع آنها حساس نبوده اند. چنانکه می بینیم فرقه داران صوفی بدون اینکه ننگ و عاری داشته باشند نسبت معنوی خرقه خویش را با استناد به «حدیث خرقه» به امثال جنید بغدادی سنی مسلّم یا حسن بصری معلوم الحال، مخالف سرسخت ائمه طاهرین می رساندند. چنانکه به روزگار ما حتی در دعای ختم مجالس یا همت طلبی در آغاز مجلس از آنها همت طلبیده، برای آنها فاتحه خوانده، طلب مغفرت می کنند.