پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

بدعت در دین، بهای معروفیت!

چهارشنبه 8 شهریور ماه 96 09:25

بدعت در دین، بهای معروفیت!

شكستن حریم احكام دین در زمینه های گوناگون و زیر پا نهادن احكام صریح وقطعی شریعت مانند ترك نماز، رقص و سماع، ترك ازدواج، ریاضت كشیهای سخت عزلت و گوشه نشینی، ایجاد خانقاه، خرقه پوشی، خرد كردن شخصیت خود از مشخصات این فرقه ی منحرف است . در ریاضت كشی های ایشان درباره ابوبكر شبلی از بزرگان صوفیه نقل شده «به اول كه به مجاهده دست بر گرفت سالهای دراز نمك در چشم كشیدی تا در خواب نشود و گویند كه هفت من نمك در چشم كرده بود [1]» و داستان معروف لُص (دزد) حمام (كه غزالی از یكی از شیوخ بنام ابن كزینی نقل می كند كه: من زمانی وارد یكی از مناطق شدم و در آنجا حسن سابقه ای پیدا كردم. برای نجات از این حسن شهرت روزی به گرمابه ای رفتم و لباس گرانبهائی را دزدیده از گرمابه خارج شدم مردم دویدند مرا گرفته جامه های گرانبها از من بركندند پس از این واقعه در میان مردم به دزد حمام مشهور شدم و به این وسیله نفس من راحت شد!!) و غزالی هم این عمل را تأیید كرده كه باعث تعجب دانشمند بزرگ ابن جوزی شده كه می گوید آیا هیچ راهی صحیح برای اصلاحی قلب نبود كه به این گونه امور بپردازند و آیا رواست كه مسلمان بر خود نام دزد نهد. اعتقادى فراوانى در بین آنها وجود دارد