امام علي (ع) : اَلصّلاةُ حِصْنُ الرَّحْمنِ وَ مَدْحَرَةُ الشَّيطانِ (نماز، دژ محكم خداوند مهربان و وسيله راندن شيطان است) , غررالحكم، ح ۲۲۱۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اندر حکایت عقاید انحرافی در فرقه دراویش گنابادی

سه شنبه 23 خرداد ماه 96 10:28

اندر حکایت عقاید انحرافی در فرقه دراویش گنابادی

مقدمه: 1-اخذ عشریه یکی ازاعتقادات جدی این فرقه ، پرداخت«عشریه» به قطب به جای خمس وکات است؛ بدین ترتیب که هر صوفی باید یک دهم در آمد خود را به قطب یا نماینده قطب بپردازد.