امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

امیرکبیر در مقابل باب و بهاء

دوشنبه 8 خرداد ماه 96 09:35

امیرکبیر در مقابل باب و بهاء

یکی از طرق شناسایی ماهیت و مواضع سیاسی میرزا حسینعلی بهاء، مؤسس بهائیت، بررسی روابط و مناسباتش با رجال عصر بودهاند، نشان میدهد که بهاء، در چه خطی سیر « ستیز » یا « پیوند » خویش است. وضعیت فکري و سیاسی رجالی که با او در میکرده: خط دفاع از مصالح ایران یا خیانت به آن؟ خط ستیز با دشمنان استقلال ایران یا وابستگی به بیگانگان؟ به عنوان نمونه، امیر) از « انگلوفیل » مرحوم امیرکبیر با بهاء، دشمن بلکه از سختترین دشمنان او و یارانش بود و متقابلا میرزا آقاخان نوري (جانشین دوستان صمیمی بهاء بود و براي حفظ جان او تلاشها کرد. مقالهي زیر، روابط و مناسبات امیر و آقاخان با پیشواي بهائیت را (بر پایهي اسناد و مدارك معتبر) بررسی میکند