امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

امام عسکري علیه السلام و تصوف

یکشنبه 25 تیر ماه 96 10:33

امام عسکري علیه السلام و تصوف

از جمله جریانهاي فاسدي که امام عسکري علیهالسلام به شدّت از آن بیزاري جسته و مردم را از گرویدن به آن بر حذر میداشت، توانست تحت پوشش اسلام، عدّهاي از مسلمانانِ « ابوالقاسم کوفی بهشمیّه » است. این فرقه از آغاز پیدایش توسّط « صوفیه » گروه سادهلوح را بفریبد. محمّد بن عبدالجبّار از امام عسکري علیهالسلام نقل کرده که حضرتش فرمود: از امام صادق علیهالسلام در مورد او فردي بسیار فاسد العقیده بود و مسلکی به نام تصوّف اختراع کرد و آن » : سؤال شد، امام صادق علیهالسلام فرمود « ابوهاشم کوفی » 1] . آري، بدعت، خودنمایی، چلّه نشینی، تعطیل کردن احکام دین، انزوا و... از ] «. را مرکزي براي اعتقادات پلید خود قرار داد مظاهر تصوّف است و ائمه علیهمالسلام با آن مقابله نمودهاند. و موجب تأسّف آنکه این روشهاي غلط گاهی تحت عناوینی همچون: تشیّع، ابراز علاقه به اهل بیت علیهمالسلام و یا تهذیب نفس انجام میگیرد! امام حسن عسکري علیهالسلام خطاب به زمانی بر مردم فرا میرسد که چهرههایشان خندان، ولی دلهایی تاریک » : صحابی گرانقدرش، ابوهاشم داود بن قاسم جعفري فرمود دارند. از دیدگاه آنان، سنّت یعنی بدعت و بدعت یعنی سُنّت. مؤمن را به دیده حقارت مینگرند و فاسق را ارج مینهند