امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

امام خمینی و بهائیت

سه شنبه 29 فروردین ماه 96 09:43

امام خمینی و بهائیت

مبارزات حضرت امام خمینی(ره) علیه سیاستهاي ضد دینی و ضد فرهنگی رژیم پهلوي در 1341 ش در جریان انجمنهاي ولایتی و ایالتی به صورت علنی آغاز شد. پس از رحلت آیتالله بروجردي در 1340 ، دستگاه دولت پنداشت فرصتی براي خارج کردن کامل مذهب از امور اجتماعی به دست آمده، لذا حرکت ضد دینیاش را شدت بخشید. شاه و دیگر ایادي استعمار (نظیر اسدالله علم) کنفرانس » ،« لایحه انجمنهاي ایالتی و ولایتی » . زمزمه الغاي بعضی از قوانین اسلام را هر روز به اسم و تحت عنوانی ساز کردند از برنامههایی بود که « قانون حمایت خانواده » و در نهایت « لوایح ششگانه » ،« انقلاب سفید شاه و ملت » ،« آزاد زنان و آزاد مردان توسط دول امپریالیستی (بویژه امریکا) براي ریشهکن ساختن اساس اسلام و استقلال ایران مطرح و توسط شاه به اجرا گذشته شد. 1] . یکی از این برنامهها، تصویب لایحه انجمنهاي ایالتی و ولایتی بود که با حذف قید مسلمان بودن و سوگند به قرآن از این ] قانون، غیرمسلمانان و در راس ایشان بهائیان بدون هیچگونه منع قانونی میتوانستند به مناصب و پستهاي مهم دست یابند. امام با هشیاري تمام، متوجه خطر شد و به صورت فعال وارد صحنه سیاست کشور گردید