امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

آیت الله بروجردي و بهائیان

یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 96 12:48

آیت الله بروجردي و بهائیان

پس از سقوط دیکتاتور پهلوي در شهریور 20 ، انتظار میرفت که مبارزهاي پیگیر از سوي روحانیت با عوامل و ارکان نظام دیکتاتوري آغاز شود، اما این مبارزه به دلایل گوناگون چون: وعدههاي سران رژیم (بویژه شاه جوان) به جبران گذشته، بازشدن نسبی فضا براي برگزاري مراسم دینی و از سوي دیگر تبلیغات سازمانیافته ضد اسلامی و انحرافی در جامعه از سوي حزب توده، کسروي و نیز بهائیان که با سوء استفاده از وضعیت آشفته کشور، به تضعیف باورهاي مذهبی جامعه میکوشیدند، مدتی طول کشید تا قوام لازم را بیابد و نخست در جنبش ملی کردن صنعت نفت و سپس در خیزش خرداد 42 به نقطه عطف خود نزدیک شود