امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

آنان که به دامن اسلام برگشتند

پنجشنبه 25 خرداد ماه 96 10:57

آنان که به دامن اسلام برگشتند

فراز و فرود نیروهاي هوادار هر جریانی را شاید بتوان امري عادي تلقی نمود که همواره وجود داشته است، لیکن این تلقی تا جایی پاسخگوي تبیین وضعیت آن جریان میباشد که متوجه مهرههاي کلیدي و محوري نگردد، در غیر این صورت موضوع بحث از فراز و فرود نیروهاي هوادار به فقدان اقناع کنندگی فرقه و بازگشت نخبگان (راهبران و مدعیان پیشین) تغییر مییابد؛ امري که در مورد بابیت و بهائیت اتفاق افتاده و مقالهي حاضر به بررسی شواهد آنها برآمده است. از پدیدههاي بسیار جالب و عبرتانگیز در تاریخ بابیت و بهائیت، بیداري و بازگشت نخبگان و شخصیتهاي تراز اول این دو فرقه به دامن اسلام است. در پژوهش زیر، نمونههایی از این پدیده در خور ملاحظه در بابیت و دو شاخهي مشهور آن: ازلیت و بهائیت، بررسی شده است.