امام علی علیه السلام : اِيّاكُمْ وَ الْكَسَلَ فَإِنَّهُ مَنْ كَسَلَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ الله؛ (از تنبلى بپرهيزيد كه تنبل حق خداى را ادا نكند.) , تحف العقول ، ص 112      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
رساله انصافیه در سؤال از بهائیه

رساله انصافیه در سؤال از بهائیه

12:55 سه شنبه 26 دی ماه 96

رساله انصافیه در سؤال از بهائیه

صورت مکتوب یکی از دوستان به حذف القاب چه می فرمائید در خصوص آیهي کریمهي یا بنی آدم إما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی و أصلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون [ 2] که یک نفر بهائی استدلال نموده به این که ممکن است بعد از وجود حضرت ختمی مرتبت علیه وآله السلام ارسال رسل و انزال کتب؟ مستدعی آن که بیان آیهي شریفه را بفرمائید به طوري که جواب خصم داده شود. عموم مؤمنین متشکر از برکات وجود مبارك هستیم. جواب وجه استدلال به آیهي شریفه، بر آنچه ادعا کرده معلوم نشد، و گویا مستدل از اهل علم نیست و بر اصول مناظره اطلاع ندارد؛ چه از قواعد مسلمه بین اهل علم است که مستدل باید وجه دلالت دلیل نظري را بر مدعاي خود بیان نماید، نه این که اکتفا کند به ذکر آیه اي که ابدا ربطی به مقصود ندارد؛ و اصل ادعاي او اعجب از دلیل است؛ چه این مدعا که خلاف ضرورت دین مقدس اسلام است، خلاف مقررات و مسلمات بابیه نیز می باشد و به تصریح رؤساء و مؤلفین آن ها، جناب باب و خلفاء ایشان، از نبوت بهره ندارند، تا چه رسد به رسالت که فرع نبوت و متأخر از آنست؛ چه واضح است که هر رسولی لابد، نبی است و تا نبوت نباشد رسالت متحقق نخواهد شد. و نمی دانم کسی که جهل و بی اطلاعی او به حدیست که مقررات مذهب خود را نمی داند، واز کلمات بزرگان او، خبر ندارد چگونه تکلم در تفسیر آیات قرآن مجید می کند و به میدان مبارزه با علماء أعلام و حارسین [ 3] ثغور [ 4] دین اسلام وارد می شود. اي مگس عرصهي سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود می بري و فرصت ما می داري [ 5] . واین کمترین خدام شریعت حضرت ختمی مرتبت و حاملین آثار اهل بیت طهارت، اول تصریح بزرگان این طایفه را به آنچه عرض شد نقل خواهم نمود، و جهل این مستدل را به مذهب خود آشکار خواهم داشت، وبعد از آن به معنی آیهي کریمه خواهم پرداخت و به موجب آنچه گفته اند (إن علی سائلنا أن نسئله) سؤالی از این طایفه نموده و به خاتمۀ مهمۀ به جواب، خاتمه خواهم داد إن شاء الله تعالی.

ردیهاي بر تفسیر و تأویل بهاییان از مشروطیت

ردیهاي بر تفسیر و تأویل بهاییان از مشروطیت

14:02 سه شنبه 19 دی ماه 96

ردیهاي بر تفسیر و تأویل بهاییان از مشروطیت

تاریخ بابیت و بهاییت، آکنده از دروغپردازي، تحریف و اتهامات ناروا به اسلام و مسلمانان است. در تعالیم و متون اصلی بهاییت، « عدل مجسم و عقل مشخص و فضل مجرد باشند » که به شهریاران کامل و پادشاهان عادل که باید « موهبت رب عزت است » سلطنت اطاعت پادشاهان را واجب ندانستند و دولت را » عطا شده است [ 1] . بهاییان، شیعیان را متهم میکنند که چون در قرون اخیر، آنان نامیدند، ارکان مملکت متضضع [ 3] شد و قوت دولت روي به ضعف نهاد و ثروت « ظلمه » دولت جائره شمردند و اکابر ملک [ 2] را 4] در بیپایگی این سخن همین قدر باید گفت که: 1. آیا روابط و مناسبات ] «... رعیت کم و فقر و پریشانی اهالی قوت گرفت حکومت محسوب شده، کمترین حقوقی « برده » و « رعیت » ، ظالمانه میان دولت و ملت در ادوار گذشته، به ویژه دوره قاجار که مردم نداشتند و به اندك بهانهاي از سرهاي ایشان مناره میساختند و یا نابینایشان میکردند و مالیتهاي سنگین از رعایا و پیشهوران میگرفتند و آنها را یا به روز سیاه مینشاندند و یا مجبور به ترك موطن و سرزمین خود و اشتغال به کارگري و فعلگی در کشورهاي هم جوار میکردند و...،

ردپاي الحاد و وابستگی در تبار هویدا

ردپاي الحاد و وابستگی در تبار هویدا

13:56 سه شنبه 19 دی ماه 96

ردپاي الحاد و وابستگی در تبار هویدا

در حکومتهاي استبدادي شاهنشاهی، بررسی روابط خانوادگی یکی از عرصههاي مطالعاتی بسیار مهم میباشد؛ زیرا اساسا بنیاد و رشد این قبیل نظامهاي حکومتی بر نسبتهاي فامیلی و روابط مشابه استوار است. وابستگی عباس هویدا - که بیش از سیزده سال زمام دولت ایران را در دوران پهلوي دوم بر عهده داشت - به تشکیلات بهائیت و رابطهي او با این فرقه، در همین چارچوب نیازمند عصر پهلوي) که بیش از سیزده سال « بهائی تبار » بررسی میباشد. نوشتار زیر بر همین اساس تهیه شده است. عباس هویدا (دولتمرد زمام دولت ایران را در زمان سلطنت محمدرضا بر عهده داشت، مشهورتر از آن است که به معرفی نیاز داشته باشد. عدهاي از مطلعان در مورد اینکه خود وي نیز (همچون پدر و جدش: عین الملک و میرزا رضا قناد) به مسلک بهائیت پایبند بوده است تردید کرده و او را فردي اساسا لا مذهب شمردهاند، اما صرف نظر از بحث و داوري در این باره، ارتباط هویدا با تشکیلات بهائیت، امري کشور گشود و اعضاي « کلیدي » بهائیان به پستهاي « انبوه » مسلم است و میدانیم که حضور وي در رأس دولت، راه را براي هجوم فرقهاي که از بدو پیدایش تا آن روز، مورد خشم و نفرت عامه ملت بود با موافقت دربار پهلوي و پشتیبانی امریکا و صهیونیسم، مقامات داراي پستهاي حساس سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادي و فرهنگی را در چنگ گرفتند و به قول ارتشبد حسین فردوست، در زمان هویدا دیگر کار بهائیها تمام بود و مقامات عالی مملکت توسط آنها به راحتی اشغال » ، مقام اطلاعاتی مهم رژیم شاه 1] . هویدا از جانب پدر، پسر عینالملک (حبیب الله هویدا / آل رضا) و نوهي میرزا رضا قناد شیرازي است، و از سوي ] «. میشد مادر فرزند افسرالملوك، دختر افسر السلطنه. افسرالسلطنه نیز فرزند میرزا یحیی خان مشیرالدوله قزوینی، و همسر میرزا سلیمان خان ادیب السلطنه (فرزند عبدالحسن خان کفري فرزند محمدحسن خان سردار فرزند محمدخان قاجار ایروانی) است.

انقلاب اسلامی و رسوائی فرقه بهائیت

انقلاب اسلامی و رسوائی فرقه بهائیت

10:17 دوشنبه 11 دی ماه 96

انقلاب اسلامی و رسوائی فرقه بهائیت

در آستانه دهه مبارکه فجر روزي که مبارزات مردم ایران به رهبري حضرت امام خمینی رحمۀ الله علیه به پیروزي رسید به سر می بریم. نقش موثر مردم و حمایت یکپارچه همه آحاد ملت حتی پیروان ادیان دیگر و هموطنان یهودي و مسیحی و زرتشتی از رهبري انقلاب در این مبارزات مثال زدنی و بی نظیر است. اما در کنار حضور گسترده همه مردم ایران متاسفانه گروهی از جامعه ایرانی با پیروي از فرقه بهائیت نه تنها از این حرکت خروشان مردم ایران فاصله گرفته، بلکه برخی از ایادي آنان با دژخیمان رژیم پهلوي در تقویت حکومت شاه و سرکوبی تظاهرات مردمی همکاري موثري به عهده داشتند. سال 57 با تشدید مخالفت ها و اعتراضات مردمی که امواج سهمگین آن سلطنت پهلوي را به لرزه در می آورد خبر از وقوع انقلابی عظیم به رهبري امام خمینی (ره) داد لذا رهبران تشکیلاتی این فرقه احساس خطر کردند و با خروج از ایران به دامان سرکردگان غربی خود پناه بردند

راه راست  چرا از بهائیت برگشتم

راه راست چرا از بهائیت برگشتم

12:33 پنجشنبه 7 دی ماه 96

راه راست چرا از بهائیت برگشتم

توجه دادن به این مهم که خداوند بندگانش را به فطرتی [ 1] خدایی، خداخواه، پاك و بیغش، بل زیبا آفرید و او که به ارشادها و هدایتهاي فطرت تن نداد، در نازلترین مراحل هستی قرار گرفته، مسیر سقوط را طی نموده، به طور کلی از حقیقت وجودي خویش جدا میشود، بهترین روش معرفی این گونه آثار است که هدایت یافتگان، به غافلان فریب خورده، همان انسانهاي مظلومی که به دام فریبکاران خود فروخته گرفتار آمدهاند پیشکش نموده؛ به زبان حافظ شیرازي، گفتهاند: به بیابان فنا گم شدن آخر تا چند ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم همان مهمات پشت پرده، که دستور کار مسلک سازان است، و [ صفحه 22 ] کوشیدهاند پنهان بماند. همان موضوعاتی که در خاطرات و آثار هدایت یافتگان مطرح شده، میتواند کوکب هدایتی باشد که از غیب درخشیده است. اینگونه آثار در زندگی آنها که به بیراهه کشانده شدند و برخلاف میل باطنی در مسیر گمراهی و گمراه کردن ناآگاهان قرار گرفته، از بیرحمی و قشاوتی که به آن گرفتار شدهاند، بیزار؛ لکن راه فرار را بسته دیده، در انتظار دستی غیبی، دقیقه شماري میکنند، نقش بسزائی دارد. و چه بسا فریب خوردگان را چنان شجاعتی بخشد که موسی در مقابل فرعون دیده است. تاریخ گزارش میکند، موسی آنگاه که متوجه میشود فرعون انسانیت را در درون خود اسیر کرده و به بند کشیده، و انسانهایی را در بیرون، در درجه اول میرود اسیر درون فرعون را علیه فرعون بشوراند. و در حقیقت میرود فرعون فطري را که یک انسان و لااقل نیمهي باقی ماندهي یک انسان است، علیه فرعون فریبکار اجتماع، که دست نشاندهي فراعنه زر و زور میباشد بشوراند

دانستنیهاي ساتیا ساي بابا (جنبش نوظهور معنویت نما)

دانستنیهاي ساتیا ساي بابا (جنبش نوظهور معنویت نما)

12:29 پنجشنبه 7 دی ماه 96

دانستنیهاي ساتیا ساي بابا (جنبش نوظهور معنویت نما)

است. « ساي بابا » یکی از گروههاي عرفانی در هند موسوم به وي در سال 1926 میلادي .« یا سو آمی ساتیا ساي بابا » و نام دیگر او « باگوان شیردي ساي بابا » بنیانگذار این فرقه شخصیست به نام در یکی از ایالتهاي هندوستان به دنیا آمد. ساي بابا در سن چهارده سالگی، مدعی شد از سوي خداوند براي هدایت همهي آدمیان برگزیده شده است. وي دین خود را حاکم بر همهي ادیان و ناظر به همهي آنها دانست. در عین حال، مدعی شد، اعتقاد به پیام او با گرایش به ادیان رایج منافاتی ندارد. به همین دلیل میگفت: من روحانی هیچ یک از ادیان نیستم. براي تبلیغ هیچ دینی نیز نیامدهام. من آمده ام که هندو، هندوي بهتري، مسلمان، مسلمان » وي معجزهي خود را صرفاً ایجاد تحول در درون انسانها دانست و اصول دعوت خود را بر .« بهتري و مسیحی، مسیحی بهتري باشد بنا نهاد. وي عصارهي همه ادیان را « حقیقت، پرهیزگاري، صلح و آرامش، عشق و در آخر پرهیز از خشونت » پایه پنج ارزش انسانی در این پنج حقیقت میداند. ساي بابا راههاي به سوي خدا را متکثر میداند، اما مقصد همه را واحد. ساي بابا به پیروان خود تأکید میکند که مراقبههاي روزانه داشته باشند و نامهاي خداوند را به طور روزانه بخوانند. ساي بابا براي دعوت خود معبد بزرگی به نام پراشانتی نیلایام به معناي آشیانهي صلح برین، تأسیس کرده است.