امام علی علیه السلام : بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛ (به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.) , غررالحكم: ج3، ص267      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
فرقه سازي استعمارگران

فرقه سازي استعمارگران

11:18 سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 97

فرقه سازي استعمارگران

با توجه به قدرت نفوذ و تأثیرگذاري استعمارگران، باید نیازمنديهاي آنان را به عنوان متغیري اساسی در رشد و گسترش فرقههاي همسو با منافع آنان، نظیر بابیگري و بهائیگري، در نظر گرفت. به بیان دیگر، تشخیص جایگاه این فرقهها نیازمند توجه به کارکرد آنان براي قدرتهاي استعماري میباشد. در مقالهي زیر، ضمن معرفی اجمالی فرقههاي یاد شده، اهداف استعمارگران در تقویت این فرقهها و بهرهگیري از آنها بررسی شده است. از ویژگیها و خصوصیات بارز مسلک بابیت (و بهائیت منشعب از آن)، تقسیم در اصل، یکی از انشعاباتی بود که در ،« بابیت » مداوم آن به فرقهها، دستهبنديها و انشعابات جدید است. بگذریم از اینکه خود گروه شیخیه و در میان پیروان شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی، رخ داد و رویاروییهاي بسیاري را با شاخههاي دیگر این گروه (به رهبري حاج محمد کریم خان کرمانی و میرزا شفیع تبریزي و... در کرمان و تبریز و دیگر شهرهاي ایران) به دنبال آورد.

فرار از مناظره

فرار از مناظره

11:12 سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 97

فرار از مناظره

بسمه تعالی امروز بازار امتحان الهی خیلی گرم است، بعضی در راه دین اسلام و مکتب ولایت اهلبیت علیهم السلام مجاهده میکنند و نسل جوان را بیدار میکنند، بعضی در راه گمراهی میکوشند و با تبلیغ وهابیت، بابیت، بهائیت و افکار شیطانپرستی جوانان را به راه انحطاط و بدبختی سوق میدهند. این نوشته گزارش کار یک مبلغ بهائی است که عاقبت با تحرّیف حقیقت و عبدالحسین » و « فضلالله صبحی » مطالعه فراوان، به روش باب و بهاء که یک روش استعماري و ظالم پرور است پشت پا زده و مثل به افشاگري علیه بابیت و بهائیت پرداخته است. مطالعه دقیق این نوشته به کسانی که با منطق تخدیر و « ادیب مسعودي » و « آیتی در « تفرقه بینداز و حکومت کن » بیتفاوتی مخالفند توصیه میشود. به هر حال باید بدانیم که دشمنان اسلام با دستورالعمل شیطانی مذهب تراشی سعی فراوان دارند، ما هستیم که باید دشمن را خوب بشناسیم. والسلام علیکم- شهاب ثاقبی 13 رجب 1430 میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام