امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
ارغام الشیطان فی رد اهل البیان و الایقان

ارغام الشیطان فی رد اهل البیان و الایقان

10:02 شنبه 13 خرداد ماه 96

ارغام الشیطان فی رد اهل البیان و الایقان

بسم الله تعالی شأنه العزیز هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق المسمی بارغام الشیطان فی رد اهل البیان و الایقان بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سپاس بیرون از وهم و قیاس خداوندي را سزا است که براي معرفت و شناسائی خود انسان را آفریده و او را مظهر اسماء و صفات خود قرار داد و سایز موجودات از علویات و سفلیات را براي او و به طفیل وجودش بنا نهاد و درود نامحدود و ثناي غیرمعدود بر افضل و اشرف انبیاء باعث ایجاد عالم حتی نوح و آدم انسان کامل عقل کل هادي سبل خاتم پیغمبران و مقتداي ایشان احمد محمود ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله باد خصوصا اوصیاي کرام آن عالی مقام که ائمه خلق و چراغ است و شفعآء قیامتاند صلوات الله علیهم اجمعین ابدالاباد اما بعد این بنده شرمنده زینالعابدین بن نصرالله نوري شاه حسینی طاب ثراه من باب الاتفاق نه من باب الارادة و الاشتیاق چند جلسه در مجلس بعض منتسبین به بابیه و بهائیه داخل و به مذاکرات مسلکی با ایشان مایل شده طرح کلام براي امتحان و اخراج ما فی الابنان ایشان نمودم دیدم هر یک [ صفحه 3] از مبلغین آنها با اختلافات کثیره اظهار احکام و اعمال مسلکی و مذهبی خود مینمایند اگر چه متأسف از ورود آن مجالس بوده و هستم ولی فائده که بر آن مترتب شده که متشکر از آنم این است که اولا جانشین آن مجلس به خوبی غلبه این بیبضاعت را بر ایشان احساس نمودند

جلوه حق: بحثی پیرامون صوفیگري در گذشته و حال

جلوه حق: بحثی پیرامون صوفیگري در گذشته و حال

10:06 سه شنبه 9 خرداد ماه 96

جلوه حق: بحثی پیرامون صوفیگري در گذشته و حال

انسان وقتی آثار صوفیه را ورق میزند و با تأمل و کنجکاوي در نوشتههاي آنان تأمل مینماید به دو نوع مطلب بر میخورد: -1 مطالبی ساده و در خور مطالعه و احیاناً سودمند که از مذاهب وادیان مختلف و اندیشههاي گوناگون گرفتهاند؛ و در این راه، و اندیشههاي « مزدك » و « مانی » و « زرتشت » و « خسروانی » و « بودا » و « مسیح » نظرشان تنها محدود به اسلام نبوده، بلکه از آئین صوفیان » : ساختهاند؛ زیرا به قول بعضیها « تصوف » و دیگران اقتباس کرده و از ترکیب آنها مسلکی به عنوان « فلوطین » و « افلاطون » پخته و وارسته معتقداند که هر یک از مذاهب و مسالک داراي جزئی از حقیقت است ولو آن حقیقت به مقدار بسیار کمی باشد. نتیجه چنین عقیدهاي این است که صوفی روشن ضمیر غیر متعصب حاضر است آن حقایق را در هر جا و نزد هر فرقهاي ببیند اخذ 1] و از این راه، کوشیدهاند با سختگیریهاي همه مذاهب و مرامها مقابله و مخالفت کنند. ]« کند و التقاط نماید -2 مطالبی که نادرست و نابخردانه و خرافات آشکار است. و در این باب نوشتههاي صوفیها به درجهاي مشوش و درهم است که گاه به خوابهاي پریشانی بیشتر شباهت دارد و ادعاهاي عجیب و غریب که انسان سخت در تعجب فرو میرود. 2] و شطحیات حلاج و الهام ]« معراج نامه با یزید بسطامی » از این گونه است جلوه حق بحثی پیرامون( صوفیگري) در گذشته و حال، ص: 8

نماز الهی و شیطانی

نماز الهی و شیطانی

10:01 سه شنبه 9 خرداد ماه 96

نماز الهی و شیطانی

آنچه انسان را در مسیر پر فراز و نشیب زندگانی از نابسامانیها محفوظ میدارد و موجب سعادت و سرفرازي و سربلندي او در امتحانات الهی میشود ، پژوهش پیرامون علوم الهی و معارف اسلامی و پوشاندن جامۀ عمل به دستورات بلند ربانی میباشد . در این خصوص ، دستیابی به حقیقت معارف الهی و آشنایی با جایگاة حساس و ویژة آنها در حیات انسانی ، ضروري احساس میشود . مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان ، در راستاي اهداف الهی خود ، این بار افزون بر استفاده از مطالب پربار و عالمانۀ دانشمند محقّق حضرت استاد حسین انصاریان ، با انتشار گلچینی از متن سخنرانیهاي معظّم له ، از بیان پر حرارت و جذاب سخنرانیهاي استاد نیز تشنگانِ معارف سراسر نور ائمه اطهار : را بینصیب نگذاشته و بدون خارج ساختن متن سخنرانی از قالب گفتاري آن ، باب دیگري را براي استفاده از معارف آلالله : و سیراب گشتن از این چشمۀ پرفیض باز نموده است . امید که با عنایات خاص اهلبیت عصمت و طهارت : بیش از بیش بتوانیم از زمزم معارف آن ذوات مقدّس راب گردیم . مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان بسمالله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیّد الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابیالقاسم محمد صلیالله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین

آخرین فروغ

آخرین فروغ

09:32 دوشنبه 8 خرداد ماه 96

آخرین فروغ

شکوه جشنهاي فرخندهي نیمهي شعبان، همه جا نمایان است؛ همه جا را آذین بستهاند؛ همه جا مجالس جشن و سرور به چشم میخورد؛ همه جا شور و شعف شیعیان در بزرگداشت این روز فرخنده جلوهگر است... راستی این چه روزي است که این چنین مورد تکریم مردم قرار میگیرد و این چه عظمت و شکوهی است که شبه آن را نمیتوان یافت... نیمه شعبان روزیست که شیعه نویدهاي پیامآوران [ صفحه 8] الهی را تحقق یافته میبیند، روزیست که بشارتهاي اسلام و قرآن و احادیث ائمه طاهرین بوقوع شرق و غرب عالم را بزیر بال عدالت خود میآورد و عفریت کفر و بیدینی، بدست توانایش نابود « مولودش » میپیوندد؛ روزي که میشود. آخرین گوهر تابناك الهی در چنین روزي پاي بر این پهنهي گیتی نهاده است، آنکس که سرنوشت نبرد طولانی حق و باطل را رقم خواهد زد و با ظهور خود حق را پیروز و باطل را نابود خواهد ساخت؛ همانکس که ارادهي خداوندي را - که چیره گردانیدن حق بر مرامهاي پوشالی است