امام علی علیه السلام : بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛ (به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.) , غررالحكم: ج3، ص267      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
اولین زن کابینه

اولین زن کابینه

11:13 چهارشنبه 3 خرداد ماه 96

اولین زن کابینه

طرحی چند مرحلهاي به کارگردانی استعمارگران بود. این پروژه با پشتوانهي جامعهشناسی مذهبی مناسب، در شرایط « بهاییت » اجتماعی آن روزگار ایران و با توجه به مذهب رسمی شیعه جعفري (ع) اعتقاد به منجی را هدف گرفت. همین طرح را بازیگر مرحلهي اول این - « سید علیمحمد شیرازي » . ساماندهی کردند « وهابیت » استعمارگران، در جامعه اهل تسنن، با عنوان جریان - که به باب شهرت یافت، فرد مناسبی براي ایفاي نقش تشخیص داده شد و پس از اقدامات پس پرده، در سال 1260 ق در معروف به میرزا بزرگ - از « میرزا عباس نوري » 25 سالگی، ادعاي بابیت کرد و فتنه آغاز شد. مرحله بعدي این جریان، در بیت ادامه دهندهي ،« میرزا حسینعلی » و « میرزا یحیی » منشیان و مستوفیان زمان محمد شاه قاجار - پیگیري شد تا فرزندان او، به نامهاي « من یظهر اللهی » حرکت سید علی محمد باب، باشند. پس از اعدام سید علی محمد باب در 1266 ق، میرزا حسینعلی نوري دعوي مأمور مستقیم انگلستان و صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار - بود که با طرح توطئههاي - « میرزا آقا خان نوري » کرد. او از منسوبین نامید « بهاءالله » را به قتل رساند و خود بر مسند او نشست، میرزا حسینعلی پس از چندي خود را « میرزا تفی خان امیرکبیر » ، گوناگون [

ادیان

ادیان

14:05 سه شنبه 2 خرداد ماه 96

ادیان

فرق اصلی ادیان الهی با ادیان ساختگی در چیست ؟ پرسش فرق اصلی ادیان الهی با ادیان ساختگی در چیست ؟ پاسخ تفاوت بین ادیان الهی و ساختگی بسیار است. از جمله در ناحیه خاستگاهها اهداف تعالیم روشها و... در رابطه بامعجزه نزول فرشتگان قصص انبیا و ... در ادیان جعلی منظور شما روشن نیست. الف) اگر مقصودتان این است که چنین اعتقاداتی را تبلیغ میکنند که طبیعی است اگر نکنند(به عنوان دین) دیگرخریداري نخواهند داشت و همیشه اهل باطل مطالب حقی را از این سوي و آن سوي گرد میآورند و با سخنان باطلخود میآمیزند تا از طریق زیباییهاي آن دیگران را به سوي گمراهی پنهان خود فراخوانند. ب ) اگر منظورتان این است که مثلا مدعیان دروغین نبوت هم واقعا معجزه داشته و فرشته بر آنان نازل شده استاین سخن نادرستی است و هیچ مدعی دروغینی نتوانسته است معجزهاي بیاورد. بله ممکن است از طریق سحر چندصباحی افراد ساده لوح را بفریبد ولی این عمل حرکتی بشري با آموزشهاي ویژه است که توسط دیگران نیز قابلابطال است. برخلاف معجزه که با اراده پروردگار و J}. تأثیر نفس نبی است و نه قابل تعلیم است و نه ابطال

وجه الدین

وجه الدین

13:44 شنبه 23 اردیبهشت ماه 96

وجه الدین

[شرح حال حکیم ناصر خسرو] حکیم ناصر خسرو علوي ملقب به حجت در ابتداي کتاب سفرنامه اسم خود را ابو معین ناصر بن خسرو القبادیانی المروزي ذکر میکند. در تعیین سال تولد و وفات و مدت زندگانی او بین علما و مستشرقین اروپائی اختلافست. آنچه از تقویم التواریخ استنباط میشود اینست که ناصر خسرو در سال چهار صد و هشتاد و یک هجري وفات یافته است. تاریخ تولد حجت سال سیصد و نود و چهار هجري است و بنابراین معلوم میشود که حکیم اجل هشتاد و هفت سال زندگانی کرده و بعضی طول عمر او را یکصد و چهل سال نوشتهاند ولی شاید مقرون بصحت نباشد. ناصر خسرو در خراسان متوطن بوده و مسافرت زیاد نموده، بعزم زیارت بمکه رفته و دربار خلفاي فاطمیه را در مصر تماشا کرده است. مذهب اسماعیلیه را قبول نموده و تبلیغ آن را در مشرق بعهده گرفته است. چون ترویج مذهب مزبور بر خلاف سیاست امراي خراسان و خلفاي بغداد و همراهی با خلفاي فاطمی مصر بوده است لذا ناصر خسرو در آخر عمر از مأوي و مسکن خود مهجور ( مانده در غربت زندگانی کرده است. (