امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
جامع دوازده جنبش نوظهور معنویت نما

بانک جامع دوازده جنبش نوظهور معنویت نما

11:48 پنجشنبه 15 فروردین ماه 98

جامع دوازده جنبش نوظهور معنویت نما

بانک جامع دوازده جنبش نوظهور معنویت نما

نامهاي از سن پالو

نامهاي از سن پالو

11:43 چهارشنبه 22 اسفند ماه 97

نامهاي از سن پالو

بنام خدا حوادث و رویدادهایی که در طول زمان پدید میآید خواه ناخواه اثراتی در افکار و عقائد کسانی که به صورتی با آن وقایع بستگی پیدا کردهاند میگذارد و از راه تاریخ به افکار نسلهاي بعدي انتقال مییابد که خود تحت تأثیر افکار ناقلین و نویسندگان قرار گرفته است. از آنجا که حب الشیء یعمی و یصم دوستی و علاقهي بیش از حد انسان را از درك حقیقت بازمیدارد، ذکر حوادث و وقایع کاملا بستگی به چگونگی وضعیت روحی مورخ و واکنش او در مقابل جریانات دارد. معمولا در مقابل پدیدهها دو دسته موافق و مخالف به تناسب اهمیت و گسترش حادثه به نقل آن میپردازند - بررسی گفتار هر دو دسته و تجزیه و تحلیل علل و انگیزههاي پیدائی حادثه و تعمق در آنچه که دو گروه اظهار داشتهاند و شناخت محیطی که حادثه در متن آن زائیده شده انسان را به سرچشمه روشن جریان راهنمائی میکند. ولیکن بیتوجهی به این نکات ممکن است داوري را یک طرفه قرار داده سرانجام انسان را پايبند به اعتقادي واهی و بیاساس نماید

پس پرده هولوکاست

پس پرده هولوکاست

14:38 شنبه 18 اسفند ماه 97

پس پرده هولوکاست

کتابی که پیش روي شماست پَسِ پرده هولوکاست نام گرفته است. درباره ي این افسانه و جعل تاریخی آن، مطالب بسیاري می توان نوشت. همان طور که دستگاه تبلیغاتی صهیونیست ها نیز در تأیید ادعاي دروغین خود کتاب ها و مقالات بسیاري نوشته اند. همانگونه که در این کتاب آمده، محافل صهیونیستی مسلط بر نظام هاي سیاسی و اداري غرب، هرگونه سؤال و تردید در اصل ادعایی خود را برنمی تابند، اما واقعیت براي همیشه پنهان نمانده و نخواهد ماند. امروزه دیگر پژوهشگران و دانشمندان آزاداندیش، خود را از سیطره تبلیغاتی صهیونیست ها رهانیده و آرام آرام در گوشه و کنار جهان زمزمه هایی در رد این ادعا سر داده اند؛ هرچند این تلاش ها هنوز در ابتداي راه است و در آینده شکوفا خواهد شد. این کتاب برآن است تا در یک نگاه کلی، اما دقیق، علمی و مستند، به ویژه با استفاده از کتاب هاي محافل صهیونیستی و با بررسی این آثار و استخراج تناقضات درونی آنها، دروغ بودن این ادعا را بیش از پیش بر خوانندگان معلوم سازد.