پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
دانستنیهاي یوگا (جنبش نوظهور معنویت نما)

دانستنیهاي یوگا (جنبش نوظهور معنویت نما)

14:10 سه شنبه 8 خرداد ماه 97

دانستنیهاي یوگا (جنبش نوظهور معنویت نما)

یدایش یوگا یکی از مسائل پیچیده هند شناسی است. به نظر برخی، یوگا قدمتی بیش از 5000 سال دارد. چند سال پیش خاورشناسان معتقد بودند یوگا وارث معنویت برهمنی و [ بازآورده سنت کهن آن است و اصولًا منشأ یوگا را میتوان در سرودهاي ریگ ودا در مفهوم کلمه تاپاس یعنی ریاضت یافت. [ 1 تاپاس، حرارت ناشی از قدرت تمرکز نفسانی و ذهنی است و در بسیاري از متون کهن هند و مرتاضین و زهاد به واسطه همین نیرو بر سایر افراد و خدایان چیره میگشتند. در آیین نیایش برهمنی، موبَد باید به مناجات اشتغال بورزد و حرارت ریاضت را به منتها درجه شور و اشتیاق بر انگیزد. یکی از فنونی که در ایجاد چنین حالاتی موثر میافتاده، حبس دم و تنظیم تنفس بوده است. یکی از شرایط ضروري این آیین، نوشیدن شربت جاویدانی براي ایجاد حرارت و نیروي معنوي بود که به موجب آن، مرتاض از شرایط زندگی دنیوي خارج میشد و دیده به عالم معنا میگشود. این تجرد و جدایی از عالم مادي بوسیله حبس دم و قربانی باطنی میسر بوده است.