قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم : إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ بَعْدِي عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَ اِثْنَتَانِ وَ سَبْعُونَ فِي اَلنَّارِ . (همانا امت من به زودى پس از من هفتاد و سه گروه خواهند شد كه يك گروه نجات يابنده و هفتاد و دو گروه در آتشند.) , الخصال 2/707      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
دانستنیهاي ساتیا ساي بابا (جنبش نوظهور معنویت نما)

دانستنیهاي ساتیا ساي بابا (جنبش نوظهور معنویت نما)

12:29 پنجشنبه 7 دی ماه 96

دانستنیهاي ساتیا ساي بابا (جنبش نوظهور معنویت نما)

است. « ساي بابا » یکی از گروههاي عرفانی در هند موسوم به وي در سال 1926 میلادي .« یا سو آمی ساتیا ساي بابا » و نام دیگر او « باگوان شیردي ساي بابا » بنیانگذار این فرقه شخصیست به نام در یکی از ایالتهاي هندوستان به دنیا آمد. ساي بابا در سن چهارده سالگی، مدعی شد از سوي خداوند براي هدایت همهي آدمیان برگزیده شده است. وي دین خود را حاکم بر همهي ادیان و ناظر به همهي آنها دانست. در عین حال، مدعی شد، اعتقاد به پیام او با گرایش به ادیان رایج منافاتی ندارد. به همین دلیل میگفت: من روحانی هیچ یک از ادیان نیستم. براي تبلیغ هیچ دینی نیز نیامدهام. من آمده ام که هندو، هندوي بهتري، مسلمان، مسلمان » وي معجزهي خود را صرفاً ایجاد تحول در درون انسانها دانست و اصول دعوت خود را بر .« بهتري و مسیحی، مسیحی بهتري باشد بنا نهاد. وي عصارهي همه ادیان را « حقیقت، پرهیزگاري، صلح و آرامش، عشق و در آخر پرهیز از خشونت » پایه پنج ارزش انسانی در این پنج حقیقت میداند. ساي بابا راههاي به سوي خدا را متکثر میداند، اما مقصد همه را واحد. ساي بابا به پیروان خود تأکید میکند که مراقبههاي روزانه داشته باشند و نامهاي خداوند را به طور روزانه بخوانند. ساي بابا براي دعوت خود معبد بزرگی به نام پراشانتی نیلایام به معناي آشیانهي صلح برین، تأسیس کرده است.