امام علی علیه السلام : كُنْ سَمْحا ولا تَكُنْ مُبَذِّرا، وكُنْ مُقَدِّرا ولا تَكُنْ مُقَتِّرا؛ (بخشنده باش اما ولخرج مباش؛ و صرفه‏ جو باش ليكن خسيس مباش.) , نهج البلاغة ، حکمت 33      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
تصوف یا عرفان التقاطی : مصاحبه صوفیان با امام صادق (ع)

تصوف یا عرفان التقاطی : مصاحبه صوفیان با امام صادق (ع)

16:53 سه شنبه 1 اسفند ماه 96

تصوف یا عرفان التقاطی : مصاحبه صوفیان با امام صادق (ع)

سفیان ثوري بر امام صادق (ع) وارد شد، امام را دید جامه اي سپید و بسیار لطیف پوشده است. به عنوان اعتراض گفت این جامه اسمع منی وع ما اقول لک فانه » : سزاوار تو نیست تو نمیبایست خود را به زیورهاي دنیا آلوده سازي. امام صادق (ع) به او فرمود خوب گوش کن که از براي دنیا و آخرت تو مفید « خیر لک عاجلاً و آجلاً ان انت مت علی السنۀ و الحق و لم تمت علی بدعۀ است، اگر راستی اشتباه کرده اي و حقیقت نظر دین اسلام را درباره این موضوع نمی دانی، سخن من براي تو بسیار سودمند خواهد بود. و اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی ایجاد کنی، و حقایق را منحرف و وارونه سازي مطلب دیگري است و این سخنان به تو سودي نخواهد داشت. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه آن حضرت را در زمان خودش در نظر خود مجسم سازي و فکر کنی که آن یک نوع تکلیف و وظیفه اي براي همه مسلمانان تا روز قیامت هست

امام عسکري علیه السلام و تصوف

امام عسکري علیه السلام و تصوف

10:33 یکشنبه 25 تیر ماه 96

امام عسکري علیه السلام و تصوف

از جمله جریانهاي فاسدي که امام عسکري علیهالسلام به شدّت از آن بیزاري جسته و مردم را از گرویدن به آن بر حذر میداشت، توانست تحت پوشش اسلام، عدّهاي از مسلمانانِ « ابوالقاسم کوفی بهشمیّه » است. این فرقه از آغاز پیدایش توسّط « صوفیه » گروه سادهلوح را بفریبد. محمّد بن عبدالجبّار از امام عسکري علیهالسلام نقل کرده که حضرتش فرمود: از امام صادق علیهالسلام در مورد او فردي بسیار فاسد العقیده بود و مسلکی به نام تصوّف اختراع کرد و آن » : سؤال شد، امام صادق علیهالسلام فرمود « ابوهاشم کوفی » 1] . آري، بدعت، خودنمایی، چلّه نشینی، تعطیل کردن احکام دین، انزوا و... از ] «. را مرکزي براي اعتقادات پلید خود قرار داد مظاهر تصوّف است و ائمه علیهمالسلام با آن مقابله نمودهاند. و موجب تأسّف آنکه این روشهاي غلط گاهی تحت عناوینی همچون: تشیّع، ابراز علاقه به اهل بیت علیهمالسلام و یا تهذیب نفس انجام میگیرد! امام حسن عسکري علیهالسلام خطاب به زمانی بر مردم فرا میرسد که چهرههایشان خندان، ولی دلهایی تاریک » : صحابی گرانقدرش، ابوهاشم داود بن قاسم جعفري فرمود دارند. از دیدگاه آنان، سنّت یعنی بدعت و بدعت یعنی سُنّت. مؤمن را به دیده حقارت مینگرند و فاسق را ارج مینهند