امام علی علیه السلام : العامِلُ عَلى غَيرِ بَصيرَةٍ كالسّائرِ عَلى سَرابٍ بِقِيعَةٍ، لا تَزيدُهُ سُرعَةُ سَيرِهِ إلاّ بُعدا؛ (كسى كه بدون بصيرت عمل كند، مانند كسى است كه به دنبال سراب بيابان راه پيمايد. او هر چه تندتر رود دورتر مى‏ افتد.) , امالی مفید: ص42، ح11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
روحانیت - بهائیان

روحانیت - بهائیان

14:24 شنبه 30 دی ماه 96

روحانیت - بهائیان

مرجعیت تقلید شیعه در جامعهي اسلامی ایران به عنوان نایب امام معصوم غایب (ع)، جایگاه مهم و نقشی سرنوشت ساز دارد و در بزنگاههاي تاریخی خطیر به صیانت از کیان و هویت ایرانی پرداخته است. ویژگی منحصر مرجعیت شیعه استقلال از حکومتها میباشد و این ویژگی به اتکاي مردم متدین، چنان قدرتی به مرجعیت داده است که در مواقع سرنوشت ساز حافظ دین و ملت در مقابل تعرض قدرتهاي خارجی و حکومتهاي داخلی باشد. دوران زعامت آیت الله العظمی بروجردي از دورههاي مهم قبل از شروع نهضت اسلامی به رهبري حضرت امام است. در اغلب تواریخ غیر مذهبی چنان القا میشود که آیت الله بروجردي مرجعی غیر سیاسی بوده است، در حالی که مبارزات آن مرجع عظیم علی الاطلاق شیعه، حکایت از ایفاي وظیفه و رسالت مرجعیت به نحو احسن دارد. از فرازهاي حیات سیاسی ایشان مبارزهاي اساسی و اصولی با فرقهي سیاسی بهائیت - ساخته و پرداختهي استعمار - میباشد

بهائیت خطر بزرگ جهان اسلام

11:06 پنجشنبه 30 شهریور ماه 96

بهائیت خطر بزرگ جهان اسلام

نظر امام خمینی و بهائیت

نظر امام خمینی راجب بهائیت

10:45 سه شنبه 9 خرداد ماه 96

نظر امام خمینی و بهائیت

امام خمینی و بهائیت

امام خمینی و بهائیت

09:43 سه شنبه 29 فروردین ماه 96

امام خمینی و بهائیت

مبارزات حضرت امام خمینی(ره) علیه سیاستهاي ضد دینی و ضد فرهنگی رژیم پهلوي در 1341 ش در جریان انجمنهاي ولایتی و ایالتی به صورت علنی آغاز شد. پس از رحلت آیتالله بروجردي در 1340 ، دستگاه دولت پنداشت فرصتی براي خارج کردن کامل مذهب از امور اجتماعی به دست آمده، لذا حرکت ضد دینیاش را شدت بخشید. شاه و دیگر ایادي استعمار (نظیر اسدالله علم) کنفرانس » ،« لایحه انجمنهاي ایالتی و ولایتی » . زمزمه الغاي بعضی از قوانین اسلام را هر روز به اسم و تحت عنوانی ساز کردند از برنامههایی بود که « قانون حمایت خانواده » و در نهایت « لوایح ششگانه » ،« انقلاب سفید شاه و ملت » ،« آزاد زنان و آزاد مردان توسط دول امپریالیستی (بویژه امریکا) براي ریشهکن ساختن اساس اسلام و استقلال ایران مطرح و توسط شاه به اجرا گذشته شد. 1] . یکی از این برنامهها، تصویب لایحه انجمنهاي ایالتی و ولایتی بود که با حذف قید مسلمان بودن و سوگند به قرآن از این ] قانون، غیرمسلمانان و در راس ایشان بهائیان بدون هیچگونه منع قانونی میتوانستند به مناصب و پستهاي مهم دست یابند. امام با هشیاري تمام، متوجه خطر شد و به صورت فعال وارد صحنه سیاست کشور گردید