پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی

بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی

09:34 پنجشنبه 22 تیر ماه 96

بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی

اختلاف در نظر و تحلیل همواره وجود داشته و مورخان و محققان را به دستههاي مختلفی تقسیم و دستهبندي نموده است، اما در کنار اختلافات، مشترکانی نیز وجود دارد که باید به آنها توجه نمود، در این صورت شناخت بهتري از تحولات مورد بررسی حاصل میآید. نکتهاي که در خصوص بهائیت در خور تأمل است اشتراك نظر و توافق مورخان و محققان (با وجود گرایشهاي متنوع سیاسی و فکري) در وابستگی سران بهائیت به استعمار میباشد. مقالهي پیشرو، اشتراك نظر آنها را نشان داده است. مورخان و محققان ایرانی دربارهي وجود پیوند میان باب و بابیت نخستین با کانونهاي استعماري، دو نطر متفاوت ابراز کردهاند. عدهاي از آنها، با استناد به دستهاي از قرائن و شواهد تاریخی، که به سادگی نمیتوان از کنار آنها عبور کرد، قدرتهاي استعماري را در ایجاد و پیدایش اصل جنبش بابیگري دخیل و مؤثر میدانند و عدهاي دیگر، بابیت را، در بنیاد، جنبشی خود جوش شمرده و بر این باورند که مداخلهي قدرتهاي استکباري در این جنبش، پس از شروع و گسترش آن بوده است. مورخان و محققان یاد شده، اما، نوعا دربارهي دست داشتن دولت استعماري در ایجاد بهائیت (یا دست کم: تقویت و پیشبرد آن) تقریبا تصریح کردهاند « بهائیت » را جنبشی به اصطلاح خلقی و انقلابی شمرده، دربارهي « بابیگري » متفقاند و حتی بسیاري از کسانی که که از اساس، ریشهاي استعماري داشته است. در این زمینه به دیدگاه گروهی از مورخان معاصر - که با وجود تعلق به گرایشها و جناحهاي مختلف فکري و سیاسی، نسبت به بهائیت، نگاهی واحد: نگاه منفی، دارند - اشاره شده است.