پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
بهایت روی امواج تلویزیونی

12:51 پنجشنبه 30 شهریور ماه 96

بهایت روی امواج تلویزیونی

به نام شاه به کام خسروانی

11:07 پنجشنبه 30 شهریور ماه 96

به نام شاه به کام خسروانی

انقلاب اسلامی در رسوایی فرقه بهائیت

11:29 پنجشنبه 19 مرداد ماه 96

انقلاب اسلامی در رسوایی فرقه بهائیت

بهائیت تقابل با اقتدار ملی ایران

بهائیت تقابل با اقتدار ملی ایران

10:37 دوشنبه 26 تیر ماه 96

بهائیت تقابل با اقتدار ملی ایران

بررسی بهائیت در چارچوب تحلیل رشد جریانات انحرافی قرار میگیرد که عوامل متنوع داخلی و خارجی زمینهساز و مؤید آن هستند. فقر فرهنگی، بیثباتی سیاسی و فشار شدید اقتصادي از جمله عوامل مؤثر داخلی بودند که رسوخ نیروهاي استعماري را باعث شدند. حمایت استعمارگران را باعث شدند. حمایت استعمارگران از بهائیت نیز در همین چارچوب توجیه و تبیین میشود. پشتیبانی از بهائیت با هدف مقابله با نیروي مولد و مؤید مقاومت دینی در برابر سلطهي استعمارگران انجام میشد. سوءاستفاده از عوامل و منابع داخلی نیز این حمایت را کم هزینهتر و نامحسوستر مینمود؛ امري که استعمارگران بدان نیاز مبرم داشتند. در این گفت و گو جناب آقاي دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز و داراي دکتراي جامعه شناسی از انگلستان، زمینههاي شکلگیري بهائیت، اهداف و ابعاد آن را با تأکید بر آسیب پذیري داخلی توضیح دادهاند