امام حسین(ع) : لا يَكْمُلُ الْعَقْلُ اِلاّ بِاتِّباعِ الْحَقِّ؛ (عقل، جز با پيروى از حق، كامل نمى‏ شود.) , اعلام الدين، ص 298      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
بهائیت تقابل با اقتدار ملی ایران

بهائیت تقابل با اقتدار ملی ایران

10:37 دوشنبه 26 تیر ماه 96

بهائیت تقابل با اقتدار ملی ایران

بررسی بهائیت در چارچوب تحلیل رشد جریانات انحرافی قرار میگیرد که عوامل متنوع داخلی و خارجی زمینهساز و مؤید آن هستند. فقر فرهنگی، بیثباتی سیاسی و فشار شدید اقتصادي از جمله عوامل مؤثر داخلی بودند که رسوخ نیروهاي استعماري را باعث شدند. حمایت استعمارگران را باعث شدند. حمایت استعمارگران از بهائیت نیز در همین چارچوب توجیه و تبیین میشود. پشتیبانی از بهائیت با هدف مقابله با نیروي مولد و مؤید مقاومت دینی در برابر سلطهي استعمارگران انجام میشد. سوءاستفاده از عوامل و منابع داخلی نیز این حمایت را کم هزینهتر و نامحسوستر مینمود؛ امري که استعمارگران بدان نیاز مبرم داشتند. در این گفت و گو جناب آقاي دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز و داراي دکتراي جامعه شناسی از انگلستان، زمینههاي شکلگیري بهائیت، اهداف و ابعاد آن را با تأکید بر آسیب پذیري داخلی توضیح دادهاند

بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی

بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی

09:34 پنجشنبه 22 تیر ماه 96

بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی

اختلاف در نظر و تحلیل همواره وجود داشته و مورخان و محققان را به دستههاي مختلفی تقسیم و دستهبندي نموده است، اما در کنار اختلافات، مشترکانی نیز وجود دارد که باید به آنها توجه نمود، در این صورت شناخت بهتري از تحولات مورد بررسی حاصل میآید. نکتهاي که در خصوص بهائیت در خور تأمل است اشتراك نظر و توافق مورخان و محققان (با وجود گرایشهاي متنوع سیاسی و فکري) در وابستگی سران بهائیت به استعمار میباشد. مقالهي پیشرو، اشتراك نظر آنها را نشان داده است. مورخان و محققان ایرانی دربارهي وجود پیوند میان باب و بابیت نخستین با کانونهاي استعماري، دو نطر متفاوت ابراز کردهاند. عدهاي از آنها، با استناد به دستهاي از قرائن و شواهد تاریخی، که به سادگی نمیتوان از کنار آنها عبور کرد، قدرتهاي استعماري را در ایجاد و پیدایش اصل جنبش بابیگري دخیل و مؤثر میدانند و عدهاي دیگر، بابیت را، در بنیاد، جنبشی خود جوش شمرده و بر این باورند که مداخلهي قدرتهاي استکباري در این جنبش، پس از شروع و گسترش آن بوده است. مورخان و محققان یاد شده، اما، نوعا دربارهي دست داشتن دولت استعماري در ایجاد بهائیت (یا دست کم: تقویت و پیشبرد آن) تقریبا تصریح کردهاند « بهائیت » را جنبشی به اصطلاح خلقی و انقلابی شمرده، دربارهي « بابیگري » متفقاند و حتی بسیاري از کسانی که که از اساس، ریشهاي استعماري داشته است. در این زمینه به دیدگاه گروهی از مورخان معاصر - که با وجود تعلق به گرایشها و جناحهاي مختلف فکري و سیاسی، نسبت به بهائیت، نگاهی واحد: نگاه منفی، دارند - اشاره شده است.