امام صادق علیه السلام : اَلْبِرُّ يَزيدُ فِى الرِّزْقِ (نيكوكارى روزى را زياد مى‏كند) , كتاب الزهد، ص ۳۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
امیت پیامبران نشانه ای الهی

08:41 شنبه 14 مرداد ماه 96

امیت پیامبران نشانه ای الهی

بحثی در توبه نامه علی محمد باب

بحثی در توبه نامه علی محمد باب

10:40 سه شنبه 13 تیر ماه 96

بحثی در توبه نامه علی محمد باب

باب در سه شهر با علماي عصر خود مستقیماً برخورد و احیاناً مناظره داشت: شیراز، اصفهان و تبریز. الف) شیراز: شیراز براي باب از همه جاي ایران بدتر بود [ 1] و مردم آنجا عموماً با او مخالف بودند. [ 2] حتی دوستان سابقش هم (« بابیتش » (در دوران ادعاي دشمن ترین کسان شدند! [ 3] علت این امر، بیش از هر چیز، اقدام باب به تکذیب آشکار مدعیات خود بود. باب (به اعتراف کاتب و دستیارش: سید حسین یزدي) همه مدعیات خود را بالاي منبر مسجد وکیل شیراز در حضور علما و مردم تکذیب کرد [ 4] و به لعنت خدا بر کسی که مرا باب امام بداند... لعنت خدا بر کسی که » : تصریح نبیل زرندي (نویسندهِ مشهور بهائی): بر فراز منبر گفت ضمن تصریح به جاودانگی ،« الف » 5] پس از آن نیز در ابلاغیه معروف به ابلاغیهِ ] .« مرا منکر امامت امیرالمؤمنین و سایر ائمه بداند احکام اسلام، از ادعاي بابیت و نیابت خاصهِ امام عصر (ع) برائت جست. [ 6] . ب) اصفهان: باب در اصفهان نیز با برخی از علماي شهر مناظره داشت و در آنجا هم حکیم جلوه (که با استادش: میرزا حسن نوري در مجلس حضور داشت) شاهد طفره باب از پاسخ به سؤالات علمی نوري بود. [ 7] (ایام: گزارش جلوه، از زبان محیط طباطبایی، در صفحهِ قبل گذشت). ج) تبریز: زمانی که باب را باب، و به « سیادت » براي مناظره با علما، از زندان چهریق (اطراف ارومیه) به تبریز میآوردند، در سر راه، مردم ارومیه (به اعتبار بر سر زبانها بود) از وي به گرمی استقبال کردند، و موج این احساسات، به « عج » ویژه شایعاتی که درباره ي ارتباطش با امام عصر تبریز نیز رسید