پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
بحثی در مناسبات حسینعلی بهاء و روسیه

بحثی در مناسبات حسینعلی بهاء و روسیه

10:43 سه شنبه 13 تیر ماه 96

بحثی در مناسبات حسینعلی بهاء و روسیه

منابع غیر بهائی، میرزا حسینعلی بهاء پیشواي بهائیان (و نیز برادرش صبح ازل، پیشواي ازلیان) را به خبرچینی براي سفارت روسیه متهم میسازند. عبدالله بهرامی (از عناصر مشروطه خواه و دموکرات صدر مشروطه، و از صاحب منصبان عالی نظمیه) مینویسد: 1] هاشم محیط مافی، از ] .« میرزا حسینعلی را عدهاي از اشخاص مطلع، جزو خفیهنویسان سفارت روس معرفی نمودهاند » روزنامهنگاران آن عصر نیز بهاء و ازل را راپرتچی سفارت روسیه معرفی میکند. [ 2] . جدا از صحت و سقم این اتهام، شواهد متعددي وجود دارد که پیوند آشکار میان حسینعلی بهاء و روسها را مدلل میدارد و حتی مآخذ معتبر بهائی (تلخیص تاریخ نبیل، مقاله شخصی سیاح، قرن بدیع و الکواکب الدریه) بدان تصریح دارند. یکی از مهمترین و آشکارترین این شواهد، اقدام جدي پرنس دالگوروکی (سفیر روس در ایران) براي نجات بهاء (از زندان و اعدام) پس از ترور نافرجام شاه، و بدرقه بهاء توسط غلامان سفارت تا مرز عراق [ 3] است که صدور لوح از سوي بهاء خطاب به تزار روسیه در تشکر از حمایت دالگوروکی [ 4] را در پی داشت. تحقیق زیر، به بررسی پیوند دیرین میان بهاء و خانواده او با روسیه میپردازد:

امپریالیسم خبری و بهائیت

امپریالیسم خبری و بهائیت

10:08 شنبه 20 خرداد ماه 96

امپریالیسم خبری و بهائیت

نقش راهبردي و تاثیرگذار وسائل ارتباط جمعی بویژه رسانههاي جهانی و همچنین ماهیت استکباري آنها بر اهل نظر پوشیده نیست چرا که با گسترش ارتباطات و تبدیل کره ارض به دهکده جهانی وضعیت عالم به شکلی درآمده که هر کس بر جریان اطلاعات سیطره داشته باشد، بر جهان سیطره پیدا میکند و دقیقا به همین دلیل، استکبار جهانی کوشیده است با ایجاد رسانههاي وابسته به خود و یا با نفوذ در رسانههاي مستقل، بهتدریج سلطه خبري خود را به همه جهان دیکته کند، تا آنجا که میتوان از مخالفت یا موافقت امپریالیسم خبري با جنبشها و جریانهاي معاصر به خوبی اصالت یا وابستگی آنها را به کانونهاي استکباري دریافت. به عنوان نمونه میتوان از مخالفت هماهنگ آنها با دستیابی ایران به انرژي هستهاي، حمایت یکپارچه از جریانهاي صهیونیستی در برابر جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و حمایت از دولت وابسته فؤاد سینیوره در لبنان و موارد فراوان دیگر یاد کرد

رابطه بهائیت و اسرائیل

رابطه بهائیت و اسرائیل

10:34 سه شنبه 9 خرداد ماه 96

رابطه بهائیت و اسرائیل

از آنجا که عمده ویژگی های رفتاری بهائیت با ویژگی های رفتاری اسرائیلی ها همخوانی داشت، با تشکیل دولت اسرائیل و تشکیلات مرکزی بهائیت در شهر حیفا، این فرقه کاملاً در خدمت اسرائیل قرار گرفت و فعالیت های آنها براساس خواسته های اسرائیلی ها تنظیم شد. در این میان بهائی ها از حمایت آمریکا و انگلستان نیز برخودرار بودند. از سوی دیگر، فعالیت بهائیان به خصوص در ارتباط با اسلام زدایی سازگاری زیادی با روحیة محمدرضا پهلوی داشت. مجموعه این مسائل سبب شد که بهائیت برای حفظ موجودیّت و تحقّق اهداف خود در عصر محمدرضا شاه که برای آنها به منزلة دوران طلایی بود، در زمینة گسترش روابط ایران و اسرائیل که کاملاً در راستای منافع آنها بود، به فعالیت قابل توجهی بپردازند. تشکیلات مرکزی بهائیت در شهر حیفا و در کنار قبر «عباس افندی» قرار دارد. تشکیلات و مؤسسات بهائیان در هر نقطه ای از جهان زیر نظر هیئت نه نفره بیت العدل اعظم قرار دارد. در یکی از نشریات فرقه آمده است:

اولین زن کابینه

اولین زن کابینه

11:13 چهارشنبه 3 خرداد ماه 96

اولین زن کابینه

طرحی چند مرحلهاي به کارگردانی استعمارگران بود. این پروژه با پشتوانهي جامعهشناسی مذهبی مناسب، در شرایط « بهاییت » اجتماعی آن روزگار ایران و با توجه به مذهب رسمی شیعه جعفري (ع) اعتقاد به منجی را هدف گرفت. همین طرح را بازیگر مرحلهي اول این - « سید علیمحمد شیرازي » . ساماندهی کردند « وهابیت » استعمارگران، در جامعه اهل تسنن، با عنوان جریان - که به باب شهرت یافت، فرد مناسبی براي ایفاي نقش تشخیص داده شد و پس از اقدامات پس پرده، در سال 1260 ق در معروف به میرزا بزرگ - از « میرزا عباس نوري » 25 سالگی، ادعاي بابیت کرد و فتنه آغاز شد. مرحله بعدي این جریان، در بیت ادامه دهندهي ،« میرزا حسینعلی » و « میرزا یحیی » منشیان و مستوفیان زمان محمد شاه قاجار - پیگیري شد تا فرزندان او، به نامهاي « من یظهر اللهی » حرکت سید علی محمد باب، باشند. پس از اعدام سید علی محمد باب در 1266 ق، میرزا حسینعلی نوري دعوي مأمور مستقیم انگلستان و صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار - بود که با طرح توطئههاي - « میرزا آقا خان نوري » کرد. او از منسوبین نامید « بهاءالله » را به قتل رساند و خود بر مسند او نشست، میرزا حسینعلی پس از چندي خود را « میرزا تفی خان امیرکبیر » ، گوناگون [