امام صادق علیه السلام : اَلْبِرُّ يَزيدُ فِى الرِّزْقِ (نيكوكارى روزى را زياد مى‏كند) , كتاب الزهد، ص ۳۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
بهائیت ، اسرائیل و حکومت پهلوی

بهائیت ، اسرائیل و حکومت پهلوی

13:14 یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 96

بهائیت ، اسرائیل و حکومت پهلوی

بهائیها با تأسیس اسرائیل، این سرزمین را پایگاه و مرکز اصلی فعالیت خود قرار دادند رژیم صهیونیستی نیز مسلک بهائیت را به به رسمیت شناخت. شاه نیز از آنان حمایت کرد و وجود هویداي بهائی و نفوذ بهائیها در دربار و «! مذاهب قانونی » عنوان یکی از هیأت حاکمه ي ایران، قدرت اقتصادي و سیاسی قابل ملاحظهاي براي آنان ایجاد کرد. فتنه باب با کشته شدن وي پایان نپذیرفت بلکه با سوء قصدي که چند تن از پیروان وي به جان ناصرالدین شاه کردند، دشمنی حکومت قاجار را نسبت به خود بیشتر گردانیدند، خصوصاً آنکه بابیها به دامان امپراطوري روس پناه بردند و روسها سعی داشتند از این مسأله حداکثر استفاده را بنمایند؛ پس از مدتی نیز بابیها به انگلیس متمایل شده و آلت دست آنها شدند و سپس آمریکا فضاي جدیدي پیش روي آنها قرار داد و مراکز بهایی در آمریکا فزونی یافت و با تشکیل رژیم صهیونیستی روابط بهاییها و صهیونیستها صمیمیت خاصی را نشان میداد

اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمد رضا شاه

اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمد رضا شاه

14:34 دوشنبه 28 فروردین ماه 96

اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمد رضا شاه

در تحولات تاریخ معاصر ایران فرقهي بهائیت نقش منفی و مخربی ایفا کرده است. در پیدایش این فرقه خود موضوع مفصلی براي پژوهش و بررسی میباشد؛ با این حال از همان بدو پیدایش، این گروه سیاسی در شکل و شمایل یک فرقهي به ظاهر مذهبی، در خدمت منافع بیگانگان روس، انگلیس و آمریکا قرار گرفت تا جایی که عباس افندي از سران این فرقه به پاس خدمات بیشائبهي خود به انگلیسیها و خیانت به مسلمانان نشان و لوح سپاس از طرف امپراطور انگلیس دریافت کرد. فرقهي بهائیت به رغم ادعاهاي خود (که در امور سیاسی دخالتی ندارند) از عصر مشروطه تاکنون نقش منفی و خائنانهاي در مورد هویت ایرانی - اسلامی در عرصهي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کرده است. برخی گروههاي سیاسی افراطی مشروطه خواه که اقدامات مخربی داشتند، با این فرقه مرتبط بودهاند. کمیتهي مجازات و اقدامات آن هنوز هم در هالهاي از ابهام قرار دارد. جالب آنکه اولین اقدام جهت کشف حجاب در ایران به عصر مشروطه و پیشگامی این فرقه باز میگردد.