امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
ردپاي الحاد و وابستگی در تبار هویدا

ردپاي الحاد و وابستگی در تبار هویدا

13:56 سه شنبه 19 دی ماه 96

ردپاي الحاد و وابستگی در تبار هویدا

در حکومتهاي استبدادي شاهنشاهی، بررسی روابط خانوادگی یکی از عرصههاي مطالعاتی بسیار مهم میباشد؛ زیرا اساسا بنیاد و رشد این قبیل نظامهاي حکومتی بر نسبتهاي فامیلی و روابط مشابه استوار است. وابستگی عباس هویدا - که بیش از سیزده سال زمام دولت ایران را در دوران پهلوي دوم بر عهده داشت - به تشکیلات بهائیت و رابطهي او با این فرقه، در همین چارچوب نیازمند عصر پهلوي) که بیش از سیزده سال « بهائی تبار » بررسی میباشد. نوشتار زیر بر همین اساس تهیه شده است. عباس هویدا (دولتمرد زمام دولت ایران را در زمان سلطنت محمدرضا بر عهده داشت، مشهورتر از آن است که به معرفی نیاز داشته باشد. عدهاي از مطلعان در مورد اینکه خود وي نیز (همچون پدر و جدش: عین الملک و میرزا رضا قناد) به مسلک بهائیت پایبند بوده است تردید کرده و او را فردي اساسا لا مذهب شمردهاند، اما صرف نظر از بحث و داوري در این باره، ارتباط هویدا با تشکیلات بهائیت، امري کشور گشود و اعضاي « کلیدي » بهائیان به پستهاي « انبوه » مسلم است و میدانیم که حضور وي در رأس دولت، راه را براي هجوم فرقهاي که از بدو پیدایش تا آن روز، مورد خشم و نفرت عامه ملت بود با موافقت دربار پهلوي و پشتیبانی امریکا و صهیونیسم، مقامات داراي پستهاي حساس سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادي و فرهنگی را در چنگ گرفتند و به قول ارتشبد حسین فردوست، در زمان هویدا دیگر کار بهائیها تمام بود و مقامات عالی مملکت توسط آنها به راحتی اشغال » ، مقام اطلاعاتی مهم رژیم شاه 1] . هویدا از جانب پدر، پسر عینالملک (حبیب الله هویدا / آل رضا) و نوهي میرزا رضا قناد شیرازي است، و از سوي ] «. میشد مادر فرزند افسرالملوك، دختر افسر السلطنه. افسرالسلطنه نیز فرزند میرزا یحیی خان مشیرالدوله قزوینی، و همسر میرزا سلیمان خان ادیب السلطنه (فرزند عبدالحسن خان کفري فرزند محمدحسن خان سردار فرزند محمدخان قاجار ایروانی) است.

بهائیت و روس تزاری

09:32 سه شنبه 25 مهر ماه 96

بهائیت و روس تزاری

بهائیت و اسرائیل

10:08 سه شنبه 18 مهر ماه 96

بهائیت و اسرائیل

جنبش ها و فرقه های دینی در عصر پهلوی

جنبش ها و فرقه های دینی در عصر پهلوی

09:48 چهارشنبه 15 شهریور ماه 96

جنبش ها و فرقه های دینی در عصر پهلوی

با روي کار آمدن سلسله پهلوي، شرایط جدید بر فضاي فکري، سیاسی و اعتقادي جامعه ایرانی حاکم شد. رضا خان با هر نیت و قصدي، در صدد ایجاد تحول در ساختار اجتماعی ایران بود و به همین سبب، نوخواهی و نوگراي را در همه شؤون، شعار خود قرار داده بود. از نظر وي، سنت و مذهب، مهم ترین مانع براي پیشبرد اهداف او به شمار می رفت. از این رو، وي با اندیشیدن تمهیداتی، در صدد ایجاد محدودیتهایی براي بخش روحانیت بر آمد. همزمان با این اقدام، توجه بیش از حد به علوم و فنون و مظاهر غربی در جامعه ایرانی، زمینه را براي ورود افکار غیر دینی و ضد مذهبی فراهم آورد. بسیاري از تحصیل کردگان غربی در آن برهه، در شمار گروههاي مرجع در آمدند و کم کم نسل جدید، روابط محکم تري را با این گروهها برقرار کرد. از طرف دیگر، روحانیت با احساس خطر در این زمینه، به تکاپوي جدیدي دست زد تا شرایط موجود را در مقابل حوادث و وقایع احتمالی حفظ کند