امام علی علیه السلام : كُنْ سَمْحا ولا تَكُنْ مُبَذِّرا، وكُنْ مُقَدِّرا ولا تَكُنْ مُقَتِّرا؛ (بخشنده باش اما ولخرج مباش؛ و صرفه‏ جو باش ليكن خسيس مباش.) , نهج البلاغة ، حکمت 33      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
امپریالیسم خبری و بهائیت

امپریالیسم خبری و بهائیت

10:08 شنبه 20 خرداد ماه 96

امپریالیسم خبری و بهائیت

نقش راهبردي و تاثیرگذار وسائل ارتباط جمعی بویژه رسانههاي جهانی و همچنین ماهیت استکباري آنها بر اهل نظر پوشیده نیست چرا که با گسترش ارتباطات و تبدیل کره ارض به دهکده جهانی وضعیت عالم به شکلی درآمده که هر کس بر جریان اطلاعات سیطره داشته باشد، بر جهان سیطره پیدا میکند و دقیقا به همین دلیل، استکبار جهانی کوشیده است با ایجاد رسانههاي وابسته به خود و یا با نفوذ در رسانههاي مستقل، بهتدریج سلطه خبري خود را به همه جهان دیکته کند، تا آنجا که میتوان از مخالفت یا موافقت امپریالیسم خبري با جنبشها و جریانهاي معاصر به خوبی اصالت یا وابستگی آنها را به کانونهاي استکباري دریافت. به عنوان نمونه میتوان از مخالفت هماهنگ آنها با دستیابی ایران به انرژي هستهاي، حمایت یکپارچه از جریانهاي صهیونیستی در برابر جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و حمایت از دولت وابسته فؤاد سینیوره در لبنان و موارد فراوان دیگر یاد کرد

رابطه بهائیت و اسرائیل

رابطه بهائیت و اسرائیل

10:34 سه شنبه 9 خرداد ماه 96

رابطه بهائیت و اسرائیل

از آنجا که عمده ویژگی های رفتاری بهائیت با ویژگی های رفتاری اسرائیلی ها همخوانی داشت، با تشکیل دولت اسرائیل و تشکیلات مرکزی بهائیت در شهر حیفا، این فرقه کاملاً در خدمت اسرائیل قرار گرفت و فعالیت های آنها براساس خواسته های اسرائیلی ها تنظیم شد. در این میان بهائی ها از حمایت آمریکا و انگلستان نیز برخودرار بودند. از سوی دیگر، فعالیت بهائیان به خصوص در ارتباط با اسلام زدایی سازگاری زیادی با روحیة محمدرضا پهلوی داشت. مجموعه این مسائل سبب شد که بهائیت برای حفظ موجودیّت و تحقّق اهداف خود در عصر محمدرضا شاه که برای آنها به منزلة دوران طلایی بود، در زمینة گسترش روابط ایران و اسرائیل که کاملاً در راستای منافع آنها بود، به فعالیت قابل توجهی بپردازند. تشکیلات مرکزی بهائیت در شهر حیفا و در کنار قبر «عباس افندی» قرار دارد. تشکیلات و مؤسسات بهائیان در هر نقطه ای از جهان زیر نظر هیئت نه نفره بیت العدل اعظم قرار دارد. در یکی از نشریات فرقه آمده است:

اولین زن کابینه

اولین زن کابینه

11:13 چهارشنبه 3 خرداد ماه 96

اولین زن کابینه

طرحی چند مرحلهاي به کارگردانی استعمارگران بود. این پروژه با پشتوانهي جامعهشناسی مذهبی مناسب، در شرایط « بهاییت » اجتماعی آن روزگار ایران و با توجه به مذهب رسمی شیعه جعفري (ع) اعتقاد به منجی را هدف گرفت. همین طرح را بازیگر مرحلهي اول این - « سید علیمحمد شیرازي » . ساماندهی کردند « وهابیت » استعمارگران، در جامعه اهل تسنن، با عنوان جریان - که به باب شهرت یافت، فرد مناسبی براي ایفاي نقش تشخیص داده شد و پس از اقدامات پس پرده، در سال 1260 ق در معروف به میرزا بزرگ - از « میرزا عباس نوري » 25 سالگی، ادعاي بابیت کرد و فتنه آغاز شد. مرحله بعدي این جریان، در بیت ادامه دهندهي ،« میرزا حسینعلی » و « میرزا یحیی » منشیان و مستوفیان زمان محمد شاه قاجار - پیگیري شد تا فرزندان او، به نامهاي « من یظهر اللهی » حرکت سید علی محمد باب، باشند. پس از اعدام سید علی محمد باب در 1266 ق، میرزا حسینعلی نوري دعوي مأمور مستقیم انگلستان و صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار - بود که با طرح توطئههاي - « میرزا آقا خان نوري » کرد. او از منسوبین نامید « بهاءالله » را به قتل رساند و خود بر مسند او نشست، میرزا حسینعلی پس از چندي خود را « میرزا تفی خان امیرکبیر » ، گوناگون [

بهائیت ، اسرائیل و حکومت پهلوی

بهائیت ، اسرائیل و حکومت پهلوی

13:14 یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 96

بهائیت ، اسرائیل و حکومت پهلوی

بهائیها با تأسیس اسرائیل، این سرزمین را پایگاه و مرکز اصلی فعالیت خود قرار دادند رژیم صهیونیستی نیز مسلک بهائیت را به به رسمیت شناخت. شاه نیز از آنان حمایت کرد و وجود هویداي بهائی و نفوذ بهائیها در دربار و «! مذاهب قانونی » عنوان یکی از هیأت حاکمه ي ایران، قدرت اقتصادي و سیاسی قابل ملاحظهاي براي آنان ایجاد کرد. فتنه باب با کشته شدن وي پایان نپذیرفت بلکه با سوء قصدي که چند تن از پیروان وي به جان ناصرالدین شاه کردند، دشمنی حکومت قاجار را نسبت به خود بیشتر گردانیدند، خصوصاً آنکه بابیها به دامان امپراطوري روس پناه بردند و روسها سعی داشتند از این مسأله حداکثر استفاده را بنمایند؛ پس از مدتی نیز بابیها به انگلیس متمایل شده و آلت دست آنها شدند و سپس آمریکا فضاي جدیدي پیش روي آنها قرار داد و مراکز بهایی در آمریکا فزونی یافت و با تشکیل رژیم صهیونیستی روابط بهاییها و صهیونیستها صمیمیت خاصی را نشان میداد

اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمد رضا شاه

اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمد رضا شاه

14:34 دوشنبه 28 فروردین ماه 96

اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمد رضا شاه

در تحولات تاریخ معاصر ایران فرقهي بهائیت نقش منفی و مخربی ایفا کرده است. در پیدایش این فرقه خود موضوع مفصلی براي پژوهش و بررسی میباشد؛ با این حال از همان بدو پیدایش، این گروه سیاسی در شکل و شمایل یک فرقهي به ظاهر مذهبی، در خدمت منافع بیگانگان روس، انگلیس و آمریکا قرار گرفت تا جایی که عباس افندي از سران این فرقه به پاس خدمات بیشائبهي خود به انگلیسیها و خیانت به مسلمانان نشان و لوح سپاس از طرف امپراطور انگلیس دریافت کرد. فرقهي بهائیت به رغم ادعاهاي خود (که در امور سیاسی دخالتی ندارند) از عصر مشروطه تاکنون نقش منفی و خائنانهاي در مورد هویت ایرانی - اسلامی در عرصهي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کرده است. برخی گروههاي سیاسی افراطی مشروطه خواه که اقدامات مخربی داشتند، با این فرقه مرتبط بودهاند. کمیتهي مجازات و اقدامات آن هنوز هم در هالهاي از ابهام قرار دارد. جالب آنکه اولین اقدام جهت کشف حجاب در ایران به عصر مشروطه و پیشگامی این فرقه باز میگردد.