پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛ (گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.) , جامع الاحادیث ، ص64      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
جنبش ها و فرقه های دینی در عصر پهلوی

جنبش ها و فرقه های دینی در عصر پهلوی

09:48 چهارشنبه 15 شهریور ماه 96

جنبش ها و فرقه های دینی در عصر پهلوی

با روي کار آمدن سلسله پهلوي، شرایط جدید بر فضاي فکري، سیاسی و اعتقادي جامعه ایرانی حاکم شد. رضا خان با هر نیت و قصدي، در صدد ایجاد تحول در ساختار اجتماعی ایران بود و به همین سبب، نوخواهی و نوگراي را در همه شؤون، شعار خود قرار داده بود. از نظر وي، سنت و مذهب، مهم ترین مانع براي پیشبرد اهداف او به شمار می رفت. از این رو، وي با اندیشیدن تمهیداتی، در صدد ایجاد محدودیتهایی براي بخش روحانیت بر آمد. همزمان با این اقدام، توجه بیش از حد به علوم و فنون و مظاهر غربی در جامعه ایرانی، زمینه را براي ورود افکار غیر دینی و ضد مذهبی فراهم آورد. بسیاري از تحصیل کردگان غربی در آن برهه، در شمار گروههاي مرجع در آمدند و کم کم نسل جدید، روابط محکم تري را با این گروهها برقرار کرد. از طرف دیگر، روحانیت با احساس خطر در این زمینه، به تکاپوي جدیدي دست زد تا شرایط موجود را در مقابل حوادث و وقایع احتمالی حفظ کند

افشای یک سند تاریخی  در اثبات حمایت دولت روسیه تزاری از بهائیت

افشای یک سند تاریخی در اثبات حمایت دولت روسیه تزاری از بهائیت

11:35 دوشنبه 2 مرداد ماه 96

افشای یک سند تاریخی در اثبات حمایت دولت روسیه تزاری از بهائیت

اسناد و مدارک متعددی در کتب تاریخی دوران قاجاریه و حتی کتب تاریخی خود بهائیان نظیر قرن بدیع و تاریخ نبیل زرندی و …. همگی بیانگر حمایت کامل دولت روسیه تزاری از جریان انحرافی بابیت و بهائیت می باشد. دامنه این حمایتها تا آن حد گسترده بود که حکومت قاجار بارها به طور دیپلماتیک به دولت روسیه اعتراض میکرد و یا مراتب گله مندی خود را ابراز میداشت ولی دولت استعمارگر روسیه به علت نفوذ در دربار و ضعف حکومت قاجار و اهمیتی که به جریان بابیه و بهائیت برای ایجاد تفرقه داخلی و شکستن وحدت ملی ایرانیان می داد، نوعا به این اعتراضات توجهی نمیکرد. گزارشات ارسالی از سرکنسولگری ایران در عشق آباد که محل تجمع بهائیان تحت حمایت روسیه شده بود همواره مورد اعتراض وزارت خارجه ایران قرار داشت و چون این گزارشات به اطلاع ناصرالدین شاه هم می رسید، وی را شدیدا عصبانی و نگران میکرد. در نحوه عکس العمل به این گزارشات سند تاریخی وجود دارد که ناصرالدین شاه به دستخط خودش نوشته و از وزارت خارجه و سرکنسول ایران در عشق آباد می خواهد که مراتب اعتراض دولت ایران از تجمع بهائیان در آن منطقه را به دولت روسیه ابلاغ کند.

بهائیت در آینه ي اسناد

بهائیت در آینه ي اسناد

14:22 یکشنبه 1 مرداد ماه 96

بهائیت در آینه ي اسناد

پشتیبانی و تقویت نیروهاي گریز از مرکز، پیوسته یکی از روشهاي قدرتهاي استعماري براي مقابله با مقاومت کشورهاي تحت سلطه بوده است. فرقه تراشی یا تقویت فرقههاي موجود، به عنوان اهرمی در جهت تضعیف وحدت و انسجام دینی مورد استفادهي استعمارگران - به ویژه پس از درك اهمیت و جدیت دین در زمینهسازي و استمرار مقاومت سیاسی - قرار گرفته است. در مقالهي پیش رو، به طور مستند این موضوع بررسی شده است. امپراتوري روس تزاري، که هماوردي با ملت ایران و افزودن این کشور به قلمرو گستردهي خویش را چندان سخت نمیدانست، در طی دو دوره جنگهاي طولانی با ایران، متوجه شد که مذهب تشیع (به در برابر تجاوز بیگانگان) مانع سیطرهي « مقاومت ملی » و موتور محرك شور و حماسهي « وحدت و انسجام اجتماعی » مثابهي ملاط استعمار بر این مرز و بوم است. آنها دیدند که چگونه مقاومت دلیرانهي ایرانیان، به ویژه در آغاز دورهي دوم آن جنگها (تحت تأثیر آموزهها و منطق عاشورایی تشیع)، سرزمینهاي اشغالی را یکی بعد از دیگري پس گرفت و اگر بعضی از سوء مدیریتها و به ویژه خیانتهاي امرا و سرداران حکومتی نبود، میتوانست سرنوشت نبرد را به سود پیروزي قطعی ملت ایران رقم زند

منتقد آلمانی « هرمان رومر » بهائیت از زبان

منتقد آلمانی « هرمان رومر » بهائیت از زبان

10:31 شنبه 24 تیر ماه 96

منتقد آلمانی « هرمان رومر » بهائیت از زبان

کلم روحانی پروتستان، در هشتم جولاي 1880 در اشتوتگارت آلمان متولد شد. رومر (Hermann Roemer) هرمان رومر بین سال هاي 1898 تا 1902 در دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه هاي توبینگن و هال به تحصیل پرداخت و... از محضر اساتید به نامی چون پروفسور هرینگ، هگلر، هول، کالر، رایشله، اشلاتر و زیبولد بهره برد. پس از پایان تحصیلات در کسوت استاد الهیات در شهر باسلر به فعالیت هاي دین پژوهی مشغول شد و در سمینارهاي دین شناسی پروتستان در اشتوتگارت به فعالیت پرداخت. در همان دوران به پیشنهاد دانشکده الهیات توبینگن، ریاست سمینارهاي تخصصی و پژوهشی انجیلی را نیز بر عهده داشت. هرمان رومر، خود در بیان اهداف تحقیقاتی خویش خاطر نشان میکند که\" در سال 1907 شاهد تأسیس انجمن بهائیان اشتوتگارت بودم و همواره نیاز به یک پژوهش عملی، جهت پاسخگوئی به تبلیغات بهائیت در آلمان را احساس میکردم

بهائیت ، در دامن صهیونیسم

بهائیت ، در دامن صهیونیسم

10:08 چهارشنبه 21 تیر ماه 96

بهائیت ، در دامن صهیونیسم

صرف نظر از عقاید خرافی، کفرآمیز و ضداسلامی موجود در بهائیت، واقعیتی که راه هرگونه توجیه و استدلال را براي عدم برخورد قاطع با این فرقه می بندد، پیوند بهائیت با صهیونیسم است که گویا چندان مورد توجه مسئولان کشور قرار ندارد. چه خطري بالاتر از اینکه سرسپردگان اسرائیل نه در فلسطین اشغالی که در بیخ گوش خودمان مشغول به فعالیت باشند و نه تنها با آنها برخورد نشود، بلکه از سوي برخی دستگاههاي کشور به آنها آزادي عمل داده شود... در چند سال گذشته از گوشه و کنار کشور خبرهاي خلاف انتظاري در مورد فعالیتهاي فرقه بهائیت شنیده می شود که نمونه آخر آن نامه پراکنی بی پرواي این فرقه در داخل کشور با محتواي مظلوم نمایانه است. گویا فشار سازمانهاي بینالمللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر و دولتهاي غربی بر دولتمردان ما اثر کرده و آنها را در برخورد با این فرقه دچار تردید و سستی کرده است. با اینهمه، صرف نظر از عقاید خرافی، کفرآمیز و ضداسلامی موجود در بهائیت، واقعیتی که راه هرگونه توجیه و استدلال را براي عدم برخورد قاطع با این فرقه می بندد، پیوند بهائیت با صهیونیسم است که گویا چندان مورد توجه مسئولان کشور قرار ندارد. چه خطري بالاتر از اینکه سرسپردگان اسرائیل نه در فلسطین اشغالی که در بیخ گوش خودمان مشغول به فعالیت باشند و نه تنها با آنها برخورد نشود، بلکه از سوي برخی دستگاههاي کشور به آنها آزادي عمل داده شود؟

بهاییها و اسرائیل

بهاییها و اسرائیل

11:56 دوشنبه 19 تیر ماه 96

بهاییها و اسرائیل

همان شیمون پرز، دو بار در اسرائیل به نخستوزیري رسید. او یکی از عوامل اصلی و محوري کشتاري مسلمانان « شیمعون پرس » - اولین سفیر اسرائیل در ایران ( 1337 - « مئیر عزري » میباشد. او در معرفی « شتیلا » و « صبرا » فلسطینی بویژه در فاجعه اردوگاههاي 1352 ) - میگوید: از سالهاي بسیار دور، شاید هم از نسل پیش به این سو، آقاي منیر عزري یکی از سران یهودیان ایران و سفیر بیسیلیندر و فراگ اسرائیل در ایران بوده که براي همگان چهرهاي شناخته شده است. دشوار بتوان میان ما اسرائیلیها کسی را یافت که مانند وي از پیچ و خمهاي تاریخ و سیاست ایران آگاه باشد... مئیر هم زبان ایرانیان را خوب میداند، هم با فرهنگ آنان به خوبی آشناست. آنچه ما در آینه میبینیم او در خشت خام میبیند. او با منش و بینش ویژه خویش این هنر را دارد که گروههاي گوناگون را از ردههاي رنگارنگ گرد خود بیاورد، چون استادي روانشناس ریشه یکایکشان را دریابد تا شاهکاري بیتا بیافریند.