امام علی علیه السلام : و اعلَموا أنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ وَ النَّهیَ عن المُنکَر لَم یُقَرّبا اجَلاً وَ لَم یَقطَعا رَزقاً (بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی را نزدیک کرده و نه روزی کسی را قطع) , کافی، ج 5 ، ص 57 ، ح 6      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

13:15 سه شنبه 26 دی ماه 96

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

در تاریخ و حتی در کتب و نشریات خود بهائیان، شواهدي زیادي دال بر پیوند و همکاري آنان با مقامات دولتی و حتی امنیتی امریکا وجود دارد، که ذیلا به برخی از آنها اشاره میکنیم: الف) ارتباط با مستشاران امریکایی در ایران: در این باره، نمونه وار به دو مورد اشاره میکنیم: 1. همراهی و مهمانداري بهائیان از مستشاران امریکایی در ایران، نظیر میزبانی و پذیرایی هوشمند فتح اعظم 2. حضور ادوار شلسینگر (مبلغ یهوديتبار . [ (عضو بعدي بیتالعدل بهائیان در اسرائیل) در دهه 1320 ش از رابرت لی کیولیک. [ 1 بهائی امریکایی و عضو هیات مستشاري نظامی آن کشور در صنایع الکترونیک ایران عصر پهلوي) پس از بازنشستگی در کلاسهاي فعالیتهاي » تبلیغی بهائیان در ایران. ب) پیوند با ارتش امریکا: مجله اخبار امري، ارگان بهائیان، در سال 1351 ش تحت عنوان در کتابی که به زودي از طرف ارتش ایالات متحده امریکا چاپ میشود مطلبی درباره » : گزارش میدهد که « ایالات متحده امریکا این پیشرفتی است بسیار بزرگ، زیرا اطلاعاتی صحیح » : مجله مزبور در ادامه خاطر نشان میسازد که « دیانت بهائی درج خواهددرباره امر بهائی در اختیار خوانندگان میگذارد

ردپاي الحاد و وابستگی در تبار هویدا

ردپاي الحاد و وابستگی در تبار هویدا

13:56 سه شنبه 19 دی ماه 96

ردپاي الحاد و وابستگی در تبار هویدا

در حکومتهاي استبدادي شاهنشاهی، بررسی روابط خانوادگی یکی از عرصههاي مطالعاتی بسیار مهم میباشد؛ زیرا اساسا بنیاد و رشد این قبیل نظامهاي حکومتی بر نسبتهاي فامیلی و روابط مشابه استوار است. وابستگی عباس هویدا - که بیش از سیزده سال زمام دولت ایران را در دوران پهلوي دوم بر عهده داشت - به تشکیلات بهائیت و رابطهي او با این فرقه، در همین چارچوب نیازمند عصر پهلوي) که بیش از سیزده سال « بهائی تبار » بررسی میباشد. نوشتار زیر بر همین اساس تهیه شده است. عباس هویدا (دولتمرد زمام دولت ایران را در زمان سلطنت محمدرضا بر عهده داشت، مشهورتر از آن است که به معرفی نیاز داشته باشد. عدهاي از مطلعان در مورد اینکه خود وي نیز (همچون پدر و جدش: عین الملک و میرزا رضا قناد) به مسلک بهائیت پایبند بوده است تردید کرده و او را فردي اساسا لا مذهب شمردهاند، اما صرف نظر از بحث و داوري در این باره، ارتباط هویدا با تشکیلات بهائیت، امري کشور گشود و اعضاي « کلیدي » بهائیان به پستهاي « انبوه » مسلم است و میدانیم که حضور وي در رأس دولت، راه را براي هجوم فرقهاي که از بدو پیدایش تا آن روز، مورد خشم و نفرت عامه ملت بود با موافقت دربار پهلوي و پشتیبانی امریکا و صهیونیسم، مقامات داراي پستهاي حساس سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادي و فرهنگی را در چنگ گرفتند و به قول ارتشبد حسین فردوست، در زمان هویدا دیگر کار بهائیها تمام بود و مقامات عالی مملکت توسط آنها به راحتی اشغال » ، مقام اطلاعاتی مهم رژیم شاه 1] . هویدا از جانب پدر، پسر عینالملک (حبیب الله هویدا / آل رضا) و نوهي میرزا رضا قناد شیرازي است، و از سوي ] «. میشد مادر فرزند افسرالملوك، دختر افسر السلطنه. افسرالسلطنه نیز فرزند میرزا یحیی خان مشیرالدوله قزوینی، و همسر میرزا سلیمان خان ادیب السلطنه (فرزند عبدالحسن خان کفري فرزند محمدحسن خان سردار فرزند محمدخان قاجار ایروانی) است.

بهائیت و روس تزاری

09:32 سه شنبه 25 مهر ماه 96

بهائیت و روس تزاری