پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
قصه ي هویدا

قصه ي هویدا

13:52 سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 97

قصه ي هویدا

معرفی امیرعباس هویدا که شخصی سرشناس و سال ها نخست وزیر ایران بود در ابتداي امر، کاري ساده و آسان می نماید؛ ولی پس از تحقیقی مختصر، معلوم می گردد که پیچیدگی و هزار تويِ سرگذشت سیاستمداري چون او، شناختِ هویداي واقعی را، با مشکلاتی فراوان، روبرو خواهد کرد. بدیهی است که کندوکاوِ نشریات و روزنامه ها و حتی استماع اظهارات این و آن که روزگاري با او بوده اند براي شناخت چهره واقعی او، هرگز کافی نیست. اگر قرار باشد، امیرعباس هویدا را از لابلاي نوشته هاي نشریاتی که یکسره در خدمت رژیم شاهنشاهی بودند، بازشناسی کنیم، هویدایی را می یابیم که درباره اش می نوشتند: دوستانش او را مردي خوش قلب و مودب و متواضع، دمکرات و صمیمی می دانند که ذکاوت خاص و استعداد زیادي در انطباق » خود با مقتضیات زمان دارد... تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در تهران به پایان رسانیده و از دارالفنون فارغ التحصیل می باشد. پس از آن براي ادامه تحصیلات رهسپار دیار فرنگ شد ...

فعالیت بهاییان در آذربایجان به روایت اسناد

فعالیت بهاییان در آذربایجان به روایت اسناد

13:19 شنبه 15 اردیبهشت ماه 97

فعالیت بهاییان در آذربایجان به روایت اسناد

از جمله موضوعات مهم در تاریخ معاصر ایران بهاییت است. ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بهاییان با بیگانگان، نقش و تأثیر آنان در سیاستهاي ضد اسلامی عصر پهلوي چون کشف حجاب و سیطره اقتصادي بر ارکان جامعه، تسلط عوامل بهایی در تشکیلات اداري و سیاسی - نظامی ایران از مسائل مهم و قابل بررسی این فرقه سیاسی است. اما آذربایجان در فعالیتهاي برنامههاي بهاییان از اهمیت زیادي برخوردار بوده است. در خاطرات مرحوم صبحی، گزارشهاي نسبتا دقیقی از گستره فعالیت بهاییان در آستانه جنگ جهانی اول در آذربایجان داده شده است. [ 1] براساس اسناد و منابع دیگر با سایر فعالیتهاي بهاییان در عصر پهلوي آشنا میشویم. براساس اسناد [ 2] موجود در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ناگفتههایی از فعالیت بهاییان در آذربایجان را مرور میکنیم. حجم انبوه اسناد و فعالیتهاي متنوع بهاییان در سرتاسر ایران و بویژه در آذربایجان، انتخاب اسناد را مشکل میسازد. با این حال این نوشتار میتواند فتح بابی براي بررسیهاي دقیقتر در این باره به حساب آید.

فرقه سازي استعمارگران

فرقه سازي استعمارگران

11:18 سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 97

فرقه سازي استعمارگران

با توجه به قدرت نفوذ و تأثیرگذاري استعمارگران، باید نیازمنديهاي آنان را به عنوان متغیري اساسی در رشد و گسترش فرقههاي همسو با منافع آنان، نظیر بابیگري و بهائیگري، در نظر گرفت. به بیان دیگر، تشخیص جایگاه این فرقهها نیازمند توجه به کارکرد آنان براي قدرتهاي استعماري میباشد. در مقالهي زیر، ضمن معرفی اجمالی فرقههاي یاد شده، اهداف استعمارگران در تقویت این فرقهها و بهرهگیري از آنها بررسی شده است. از ویژگیها و خصوصیات بارز مسلک بابیت (و بهائیت منشعب از آن)، تقسیم در اصل، یکی از انشعاباتی بود که در ،« بابیت » مداوم آن به فرقهها، دستهبنديها و انشعابات جدید است. بگذریم از اینکه خود گروه شیخیه و در میان پیروان شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی، رخ داد و رویاروییهاي بسیاري را با شاخههاي دیگر این گروه (به رهبري حاج محمد کریم خان کرمانی و میرزا شفیع تبریزي و... در کرمان و تبریز و دیگر شهرهاي ایران) به دنبال آورد.