امام علی علیه السلام : كُنْ سَمْحا ولا تَكُنْ مُبَذِّرا، وكُنْ مُقَدِّرا ولا تَكُنْ مُقَتِّرا؛ (بخشنده باش اما ولخرج مباش؛ و صرفه‏ جو باش ليكن خسيس مباش.) , نهج البلاغة ، حکمت 33      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
بهائیت و روس تزاری

09:32 سه شنبه 25 مهر ماه 96

بهائیت و روس تزاری

بهائیت و اسرائیل

10:08 سه شنبه 18 مهر ماه 96

بهائیت و اسرائیل

بهائیان در ویتنام اشغالی

تبلیغ در خدمت نظام سلطه

11:20 پنجشنبه 30 شهریور ماه 96

بهائیان در ویتنام اشغالی

جنبش ها و فرقه های دینی در عصر پهلوی

جنبش ها و فرقه های دینی در عصر پهلوی

09:48 چهارشنبه 15 شهریور ماه 96

جنبش ها و فرقه های دینی در عصر پهلوی

با روي کار آمدن سلسله پهلوي، شرایط جدید بر فضاي فکري، سیاسی و اعتقادي جامعه ایرانی حاکم شد. رضا خان با هر نیت و قصدي، در صدد ایجاد تحول در ساختار اجتماعی ایران بود و به همین سبب، نوخواهی و نوگراي را در همه شؤون، شعار خود قرار داده بود. از نظر وي، سنت و مذهب، مهم ترین مانع براي پیشبرد اهداف او به شمار می رفت. از این رو، وي با اندیشیدن تمهیداتی، در صدد ایجاد محدودیتهایی براي بخش روحانیت بر آمد. همزمان با این اقدام، توجه بیش از حد به علوم و فنون و مظاهر غربی در جامعه ایرانی، زمینه را براي ورود افکار غیر دینی و ضد مذهبی فراهم آورد. بسیاري از تحصیل کردگان غربی در آن برهه، در شمار گروههاي مرجع در آمدند و کم کم نسل جدید، روابط محکم تري را با این گروهها برقرار کرد. از طرف دیگر، روحانیت با احساس خطر در این زمینه، به تکاپوي جدیدي دست زد تا شرایط موجود را در مقابل حوادث و وقایع احتمالی حفظ کند

افشای یک سند تاریخی  در اثبات حمایت دولت روسیه تزاری از بهائیت

افشای یک سند تاریخی در اثبات حمایت دولت روسیه تزاری از بهائیت

11:35 دوشنبه 2 مرداد ماه 96

افشای یک سند تاریخی در اثبات حمایت دولت روسیه تزاری از بهائیت

اسناد و مدارک متعددی در کتب تاریخی دوران قاجاریه و حتی کتب تاریخی خود بهائیان نظیر قرن بدیع و تاریخ نبیل زرندی و …. همگی بیانگر حمایت کامل دولت روسیه تزاری از جریان انحرافی بابیت و بهائیت می باشد. دامنه این حمایتها تا آن حد گسترده بود که حکومت قاجار بارها به طور دیپلماتیک به دولت روسیه اعتراض میکرد و یا مراتب گله مندی خود را ابراز میداشت ولی دولت استعمارگر روسیه به علت نفوذ در دربار و ضعف حکومت قاجار و اهمیتی که به جریان بابیه و بهائیت برای ایجاد تفرقه داخلی و شکستن وحدت ملی ایرانیان می داد، نوعا به این اعتراضات توجهی نمیکرد. گزارشات ارسالی از سرکنسولگری ایران در عشق آباد که محل تجمع بهائیان تحت حمایت روسیه شده بود همواره مورد اعتراض وزارت خارجه ایران قرار داشت و چون این گزارشات به اطلاع ناصرالدین شاه هم می رسید، وی را شدیدا عصبانی و نگران میکرد. در نحوه عکس العمل به این گزارشات سند تاریخی وجود دارد که ناصرالدین شاه به دستخط خودش نوشته و از وزارت خارجه و سرکنسول ایران در عشق آباد می خواهد که مراتب اعتراض دولت ایران از تجمع بهائیان در آن منطقه را به دولت روسیه ابلاغ کند.

بهائیت در آینه ي اسناد

بهائیت در آینه ي اسناد

14:22 یکشنبه 1 مرداد ماه 96

بهائیت در آینه ي اسناد

پشتیبانی و تقویت نیروهاي گریز از مرکز، پیوسته یکی از روشهاي قدرتهاي استعماري براي مقابله با مقاومت کشورهاي تحت سلطه بوده است. فرقه تراشی یا تقویت فرقههاي موجود، به عنوان اهرمی در جهت تضعیف وحدت و انسجام دینی مورد استفادهي استعمارگران - به ویژه پس از درك اهمیت و جدیت دین در زمینهسازي و استمرار مقاومت سیاسی - قرار گرفته است. در مقالهي پیش رو، به طور مستند این موضوع بررسی شده است. امپراتوري روس تزاري، که هماوردي با ملت ایران و افزودن این کشور به قلمرو گستردهي خویش را چندان سخت نمیدانست، در طی دو دوره جنگهاي طولانی با ایران، متوجه شد که مذهب تشیع (به در برابر تجاوز بیگانگان) مانع سیطرهي « مقاومت ملی » و موتور محرك شور و حماسهي « وحدت و انسجام اجتماعی » مثابهي ملاط استعمار بر این مرز و بوم است. آنها دیدند که چگونه مقاومت دلیرانهي ایرانیان، به ویژه در آغاز دورهي دوم آن جنگها (تحت تأثیر آموزهها و منطق عاشورایی تشیع)، سرزمینهاي اشغالی را یکی بعد از دیگري پس گرفت و اگر بعضی از سوء مدیریتها و به ویژه خیانتهاي امرا و سرداران حکومتی نبود، میتوانست سرنوشت نبرد را به سود پیروزي قطعی ملت ایران رقم زند