امام صادق علیه السلام : اَلْبِرُّ يَزيدُ فِى الرِّزْقِ (نيكوكارى روزى را زياد مى‏كند) , كتاب الزهد، ص ۳۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
بهائیت ؛ تعامل با پهلوی ، تقابل با مردم

بهائیت ؛ تعامل با پهلوی ، تقابل با مردم

09:21 پنجشنبه 22 تیر ماه 96

بهائیت ؛ تعامل با پهلوی ، تقابل با مردم

فرایند حوادث منتهی به کودتاي سیاه 28 مرداد با سست شدن پیوند میان گروههاي مختلف اجتماعی همچون روحانی، دانشجو، بازاري همراه بود که همین امر بسیار به نفع رژیم پهلوي تمام شد، اما در جریان نهضت امام در سالهاي 41 تا 43 بار دیگر روح وحدت و یکدلی در جامعه دمیده شد و همه مردم یکپارچه در برابر رژیم صفآرایی کردند. آنچه بیش از همه اهمیت داشت، حضور گروههاي دانشجویی در کنار مردم و روحانیت است (اسناد شماره 1 تا 4) که با وجود حمایت وسیع سران حکومتی و رسانههاي غربی ار رژیم پهلوي (سند شماره 5) به دست آمد. رژیم پهلوي با هر حیلهاي میکوشید تا از نفوذ کلام امام در قلبهاي مردم بکاهد ولی هر چه بیشتر میکوشید، کمتر نتیجه میگرفت (سند شماره 7) یکی از اهرمهاي قوي رژیم پهلوي و صهیونیستها در ایران فرقه ضاله بهائیت بود. رهبران این فرقه با فریب پیروان ناآگاه و غافل خویش، بیشترین حمایتها را از رژیم شاه به عمل میآوردند و متقابلا رژیم نیز از هیچ کمکی به آنان دریغ نمیورزید.