امام علی علیه السلام : كُنْ سَمْحا ولا تَكُنْ مُبَذِّرا، وكُنْ مُقَدِّرا ولا تَكُنْ مُقَتِّرا؛ (بخشنده باش اما ولخرج مباش؛ و صرفه‏ جو باش ليكن خسيس مباش.) , نهج البلاغة ، حکمت 33      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
خشت اول بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخههاي توبه نامهي سید علی محمد باب

خشت اول بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخههاي توبه نامهي سید علی محمد باب

09:02 سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96

خشت اول بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخههاي توبه نامهي سید علی محمد باب

با گذشت یک صد سال از نهضت مشروطیت که با حضور تفکرات نو و بروز و ظهور مظاهر تمدن جدید، جامعهي ایرانی را در مسیر ورود به جهان جدید قرار داد، امروز ما میتوانیم پس از فرونشستن غبارهاي یک قرن فراز و نشیبهاي سیاسی، در آرامش نسبی و با در اختیار داشتن منابع و اسناد بسیار به پژوهش و کاوش بپردازیم و برخی از گوشههاي تاریک تاریخ کشورمان را روشن سازیم. نوشته حاضر با هدف معرفی بهتر و بیشتر یکی از اسناد مهم تاریخ سیاسی و مذهبی ایران تنظیم گردیده که پیشتر نیز دیگران و هم این قلم پیرامون آن مطالبی را ارائه نموده بودند. با این نگاه که پرداختن به ریشههاي تاریخ هر پدیده، بهترین راه براي آسیبشناسی آن پدیده و آسیبزدایی پدیدههاي مشابه آن محسوب میشود، بدون وارد شدن به لایههاي عمیق اجتماعی و شرایط سیاسی آن دوران و با مروري گذرا به چگونگی شکلگیري، گسترش و ادامه فعالیت فرقهي بابیه در ایران به استناد خاطرات کینیاز را مورد بازشناسی و بازخوانی قرار میدهیم. « توبهنامههاي سید علی محمد باب » دالگوروکی سفیر روسیه تزاري، اسناد مربوط

بهائیت و تحریف تاریخ

بهائیت و تحریف تاریخ

09:06 پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه 96

بهائیت و تحریف تاریخ

بسم الله الرحمن الرحیم به گواه اسناد و مدارك معتبر استعمار براي استحمار و سپس استثمار ملل مختلف به ویژه مسلمانان از ایام دیرین دست به جعل مسلکها و مرامها و مذهبهاي پوشالی در رسیدن به مطامع خود نموده است و این مذاهب ساختگی در طول حیات منحوس خود مانند کرمهاي ساقهخوار و ریشهخوار پایهها و ریشههاي مذاهب و مسالک و سنتهاي اصیل الهی و مردمی را خوردهاند و گاهی در نهضتهاي اصیل در سلک ترور و ترهیب و ارعاب و قتل و غارت زحمات مردم مومن و فداکار را به باد داده و راه را براي سیطره نوین جهانخواران هموار نمودهاند. الف) در سال 1370 میلادي فرقه متحجر و پوشالی وهابیت بوسیله یک را میفریبند و به شاگردي خود در میآورد و به « محمدبن عبدالوهاب » شیخ ساده لوحی چون « مستر هامفر » جاسوس انگلیسی بنام تبع آن فرقه ضاله وهابیت را ایجاد میکند که ظلم و جور پیروان در جهت منافع پیر استعمار از هدم و تخریب اماکن متبرکه چون بقیع و قبرستان ابوطالب و هتک حرمات به مشاهد شریفه و هجوم به عتبات عالیات بر کسی پوشیده نیست اینک گروه طالبانیسم و یعنی اسلام سیاسی و رهایی بخش به کار انداختهاند هم آبروي اسلام را ببرند و از آن « اسلام خمینی » القاعده را در مقابله با چهرهاي عبوس و خشن ارائه نمایند و هم از تشکیلات در حال گسترش این اندیشه ناب نبوي (ص) با ترور و وحشت جلوگیري نمایند. ب) در نیمه دوم همان قرن (هجدهم) ناپلئون بنا پارت یهودیانی را که از زمان حضرت موسی (ع) خود را نژاد برتر میدانسته و میدانند و براي تمایز از مردم و عدم آمیزش و آمیختگی با دیگر مردم بر سر خود کلاه زرد گذاشته و بر بازوان نوار جداگانه زندگی میکردند مجبور به هم زیستی با دیگران کرد. آنان چون (GETTO) زرد رنگ میبستند و در قلعههایی بنام گتو ویروسهاي رها شده به دنبال تجارت با اندیشه و استراتژي نژاد برتر وارد جامعه شدند

اسناد و مدارک صبحی درباره بابیگری و بهائیگری

اسناد و مدارک صبحی درباره بابیگری و بهائیگری

09:31 سه شنبه 29 فروردین ماه 96

اسناد و مدارک صبحی درباره بابیگری و بهائیگری

درباره بهائیگري و اسرار « کتاب صبحی » نخست کتابی به نام « صبحی » ، بنام خدا چنانکه در صفحه دهم همین کتاب میخوانید درونی آن منتشر ساخته و سپس این کتاب را، که در واقع تکمیل کننده مطالب کتاب اول است چاپ و پخش کرده است. نخستین تجدید چاپ شد و در اختیار عموم قرار « خاطرات صبحی درباره بهائیگري » : چندي پیش تحت عنوان « کتاب صبحی » کتاب او، یعنی در اختیار « اسناد و مدارك صبحی درباره بهائیگري » گرفت. و اکنون مایه خوشوقتی است که کتاب دوم صبحی تحت عنوان علاقمندان قرار میگیرد. این کتاب که در واقع جلد دوم خاطرات صبحی است، داراي مطالب مهم و حساسی درباره امر بهائی است در تشکیلات مرکزي بهائیگري، میتواند از اهمیت ویژهاي برخوردار گردد. هدف ما از نشر « صبحی » و با توجه به موقعیت خاص همه جا به تبلیغ میپردازد و افراد ساده لوح « مذهب » این کتاب، بازگو کردن حقایق و روشن ساختن ماهیت سازمانی است که به نام را بخوانید و به دوستان خود توصیه کنید که هر دو کتاب را « اسناد و مدارك صبحی » و « خاطرات صبحی » ... را به دام میاندازد