پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛ (گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.) , جامع الاحادیث ، ص64      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
ارغام الشیطان فی رد اهل البیان و الایقان

ارغام الشیطان فی رد اهل البیان و الایقان

10:02 شنبه 13 خرداد ماه 96

ارغام الشیطان فی رد اهل البیان و الایقان

بسم الله تعالی شأنه العزیز هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق المسمی بارغام الشیطان فی رد اهل البیان و الایقان بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سپاس بیرون از وهم و قیاس خداوندي را سزا است که براي معرفت و شناسائی خود انسان را آفریده و او را مظهر اسماء و صفات خود قرار داد و سایز موجودات از علویات و سفلیات را براي او و به طفیل وجودش بنا نهاد و درود نامحدود و ثناي غیرمعدود بر افضل و اشرف انبیاء باعث ایجاد عالم حتی نوح و آدم انسان کامل عقل کل هادي سبل خاتم پیغمبران و مقتداي ایشان احمد محمود ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله باد خصوصا اوصیاي کرام آن عالی مقام که ائمه خلق و چراغ است و شفعآء قیامتاند صلوات الله علیهم اجمعین ابدالاباد اما بعد این بنده شرمنده زینالعابدین بن نصرالله نوري شاه حسینی طاب ثراه من باب الاتفاق نه من باب الارادة و الاشتیاق چند جلسه در مجلس بعض منتسبین به بابیه و بهائیه داخل و به مذاکرات مسلکی با ایشان مایل شده طرح کلام براي امتحان و اخراج ما فی الابنان ایشان نمودم دیدم هر یک [ صفحه 3] از مبلغین آنها با اختلافات کثیره اظهار احکام و اعمال مسلکی و مذهبی خود مینمایند اگر چه متأسف از ورود آن مجالس بوده و هستم ولی فائده که بر آن مترتب شده که متشکر از آنم این است که اولا جانشین آن مجلس به خوبی غلبه این بیبضاعت را بر ایشان احساس نمودند

خشت اول بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخههاي توبه نامهي سید علی محمد باب

خشت اول بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخههاي توبه نامهي سید علی محمد باب

09:02 سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96

خشت اول بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخههاي توبه نامهي سید علی محمد باب

با گذشت یک صد سال از نهضت مشروطیت که با حضور تفکرات نو و بروز و ظهور مظاهر تمدن جدید، جامعهي ایرانی را در مسیر ورود به جهان جدید قرار داد، امروز ما میتوانیم پس از فرونشستن غبارهاي یک قرن فراز و نشیبهاي سیاسی، در آرامش نسبی و با در اختیار داشتن منابع و اسناد بسیار به پژوهش و کاوش بپردازیم و برخی از گوشههاي تاریک تاریخ کشورمان را روشن سازیم. نوشته حاضر با هدف معرفی بهتر و بیشتر یکی از اسناد مهم تاریخ سیاسی و مذهبی ایران تنظیم گردیده که پیشتر نیز دیگران و هم این قلم پیرامون آن مطالبی را ارائه نموده بودند. با این نگاه که پرداختن به ریشههاي تاریخ هر پدیده، بهترین راه براي آسیبشناسی آن پدیده و آسیبزدایی پدیدههاي مشابه آن محسوب میشود، بدون وارد شدن به لایههاي عمیق اجتماعی و شرایط سیاسی آن دوران و با مروري گذرا به چگونگی شکلگیري، گسترش و ادامه فعالیت فرقهي بابیه در ایران به استناد خاطرات کینیاز را مورد بازشناسی و بازخوانی قرار میدهیم. « توبهنامههاي سید علی محمد باب » دالگوروکی سفیر روسیه تزاري، اسناد مربوط

بهائیت و تحریف تاریخ

بهائیت و تحریف تاریخ

09:06 پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه 96

بهائیت و تحریف تاریخ

بسم الله الرحمن الرحیم به گواه اسناد و مدارك معتبر استعمار براي استحمار و سپس استثمار ملل مختلف به ویژه مسلمانان از ایام دیرین دست به جعل مسلکها و مرامها و مذهبهاي پوشالی در رسیدن به مطامع خود نموده است و این مذاهب ساختگی در طول حیات منحوس خود مانند کرمهاي ساقهخوار و ریشهخوار پایهها و ریشههاي مذاهب و مسالک و سنتهاي اصیل الهی و مردمی را خوردهاند و گاهی در نهضتهاي اصیل در سلک ترور و ترهیب و ارعاب و قتل و غارت زحمات مردم مومن و فداکار را به باد داده و راه را براي سیطره نوین جهانخواران هموار نمودهاند. الف) در سال 1370 میلادي فرقه متحجر و پوشالی وهابیت بوسیله یک را میفریبند و به شاگردي خود در میآورد و به « محمدبن عبدالوهاب » شیخ ساده لوحی چون « مستر هامفر » جاسوس انگلیسی بنام تبع آن فرقه ضاله وهابیت را ایجاد میکند که ظلم و جور پیروان در جهت منافع پیر استعمار از هدم و تخریب اماکن متبرکه چون بقیع و قبرستان ابوطالب و هتک حرمات به مشاهد شریفه و هجوم به عتبات عالیات بر کسی پوشیده نیست اینک گروه طالبانیسم و یعنی اسلام سیاسی و رهایی بخش به کار انداختهاند هم آبروي اسلام را ببرند و از آن « اسلام خمینی » القاعده را در مقابله با چهرهاي عبوس و خشن ارائه نمایند و هم از تشکیلات در حال گسترش این اندیشه ناب نبوي (ص) با ترور و وحشت جلوگیري نمایند. ب) در نیمه دوم همان قرن (هجدهم) ناپلئون بنا پارت یهودیانی را که از زمان حضرت موسی (ع) خود را نژاد برتر میدانسته و میدانند و براي تمایز از مردم و عدم آمیزش و آمیختگی با دیگر مردم بر سر خود کلاه زرد گذاشته و بر بازوان نوار جداگانه زندگی میکردند مجبور به هم زیستی با دیگران کرد. آنان چون (GETTO) زرد رنگ میبستند و در قلعههایی بنام گتو ویروسهاي رها شده به دنبال تجارت با اندیشه و استراتژي نژاد برتر وارد جامعه شدند