امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

10:42 دوشنبه 27 آذر ماه 96

دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

موضوع قائمیت و مهدویت از مطالبی است که کلیهي فرق اسلامیبه موجب احادیث نبوي صلی الله علیه و آله و سلم بر آن اتفاق دارند. شیعیان این مقام را منحصرا مخصوص حضرت حجۀ بن الحسن العسکري علیهالسلام میدانند و حتی این موضوع را بسیاري از دانشمندان عامه در کتابهاي خود ذکر و تأیید نمودهاند و به خصوص بعضی از آنها کتابهایی در این باره تألیف و یا قسمتی از « الیواقیت و الجواهر » و کتاب « البیان فی احوال صاحب الزمان » کتاب خود را اختصاص به این مطلب دادهاند که از آن جمله کتاب (باب 65 ) را میتوان نام برد. مشهورترین و مهمترین حدیثی که ما را بدین موضوع رهنمون میسازد و مورد اتفاق دانشمند و هم میباشد حدیث لوح فاطمه علیهاالسلام است که « علی محمد باب و میرزا حسینعلی نوري » چنین [ صفحه 8] مدعیان جدید مانند علاوه بر اینکه مقام قائمیت و مهدویت را به حضرت محمد بن الحسن العسکري علیهماالسلام انحصار میدهند نام یکایک ائمه اسلام را نیز ذکر می نماید

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

12:44 یکشنبه 12 آذر ماه 96

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

مطالعه آثار بابیه و بهائیه و آشنائی با افراد سرشناس آن که بعضا برحسب ظاهر، لباس اهل توحید را داشتهاند و قیافههاي روحانی نما که به خواننده تفهیم میکند از اهل دیانت ناب و خالص بشمار میروند، خواننده را که اگر عکسهائی این چنانی هم دیده باشد، سرگرم سؤالها نموده، خود را مورد پرسش قرار میدهد این شکل و شمائلهاي دینی در فرقهاي که ساختهي استعمار است و جهت به انحراف کشاندن ملت و تضعیف آئینی الهی به وجود آمده، گویاي چه اسراري است و اگر به انگیزهي آن پی برده شود چه راز سربستهاي برملاء میگردد؟! دقت نظرها در این زمینه میتواند جهاتی گوناگون را ارائه دهد که هر کدام به نوبهي خود میتواند پرده از روي تزویرها و خدعههاي، نیرنگ بازان سیاسی جهت به انحراف کشاندن پیروان آئینی آسمانی برداشته و گویاي حقایقی کارساز باشد که چگونه سلطه گران چپاولگر حاکم بر سرنوشت ملتهاي مظلوم جهت استیلا بر همه چیز کشور ستمدیدگان تسلط یافتهاند... ...

خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابیگري و بهائیگري

خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابیگري و بهائیگري

09:54 دوشنبه 29 آبان ماه 96

خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابیگري و بهائیگري

زمانی که هنوز بهائی سر سختی بودم یک روز هنگام بازگشت از مدرسه و طبق عادتی که داشتم در بین کتابهایی که یک کتاب فروش دوره گرد روي زمین چیده بود جستجو کردم به طور اتفاقی کتابی توجهم را به خود جلب کرد با اشتیاق تمام آن کتاب را خریده و با ذوق و علاقه به خانه بردم که آن را مطالعه کنم کنجکاویم باعث شد قبل از رسیدن به خانه صفحات اول کتاب را مرور کنم راستش تا آن روز کتابی بر علیه بهائیت ندیده بودم و به همین دلیل برایم خیلی جالب بود دوست داشتم بدانم کسانی که از بهائیت خارج می شوند چه دلایلی دارند و البته طبق آموزه هاي بی پایه و اساس تشکیلات بهائیت کنجکاو بودم که بدانم عاقبت چگونه به خاك سیاه نشسته اند. چون تشکیلات حاکم بر بهائیت به وابستگان خود القاء کرده است هر کس که از بهائیت خارج شود عجیب ترین بلاهاي الهی بر او نازل و به بدترین وجه مجازات می شود. و از شدت غروري که موروث بهائیت بود که همه بهائیان نیز به آن دچارند فکر می کردم حقیقتی که بتواند بطالت بهائیت را ثابت کند وجود ندارد

حسینعلی بهاء: دوستان و دشمنان سیاسی

حسینعلی بهاء: دوستان و دشمنان سیاسی

09:50 سه شنبه 2 آبان ماه 96

حسینعلی بهاء: دوستان و دشمنان سیاسی

یکی از طرق شناسایی ماهیت و مواضع سیاسی میرزا حسینعلی بهاء (مؤسس بهائیت)، بررسی روابط و مناسبات وي با رجال عصر بوده اند، نشان می دهد « ستیز » یا « پیوند » خویش، و هویّت دوستان و دشمنان او است. وضعیت فکري و سیاسی رجالی که با بهاء در که وي در چه خطی سیر می کرده است: خط دفاع از مصالح ایران یا خطّ خیانت به آن؟ خط ستیز با دشمنان استقلال ایران یا خطّ وابستگی به بیگانگان؟ به عنوان نمونه، مرحوم امیرکبیر (و یارانش) با حسینعلی بهاء، دشمن بودند، بلکه از سخت ترین دشمنان او و یارانش محسوب می امیر) از دوستان صمیمی بهاء بود و براي حفظ جان او تلاشها کرد. « انگلوفیل » شدند و متقابلًا میرزا آقاخان نوري (جانشین گفتار زیر، در چهار بخش، روابط و مناسبات امیر (و یاران وي) و همچنین میرزا آقاخان را با باب و بهاء و اتباع آنان (بر پایه اسناد و مدارك معتبر) بررسی می کند.

چهار شب جمعه یا مناظره مرحوم جلالالدین دري با مبلغ بهائی

چهار شب جمعه یا مناظره مرحوم جلالالدین دري با مبلغ بهائی

12:29 یکشنبه 16 مهر ماه 96

چهار شب جمعه یا مناظره مرحوم جلالالدین دري با مبلغ بهائی

بسم الله الرحمن الرحیم در چهار سال قبل شاید کمی بیشتر این بنده دعوت شدم به مجلسی که تشکیل آن مجلس براي مذاکرات مذهبی و بیان اختلافات دینی بود: این محضر مرکب بود از عدهاي بهائی و چند نفر مسلمان. مبلغ بهائی در این محضر موسوم بود به علیمالسلام. در حدود بیست جلسه متوالیا بین بنده و این مبلغ بهائی مذاکراتی شد ولی براي هیچ یک از طرفین نتیجه حاصل نشد. ازآن تاریخ اغلب مایل بودم که این رشته بحث ناتمام را روزي تمام کنم. تا در سنهي هزار و سیصد و پنجاه و دو که مشغول نگارش این یادداشتها هستم حسن تصاف مرا با یک نفر از محترمین این فرقه که سابقا هم خدمتشان ارادت داشتم در مجلسی جمع نمود. این مجلس بر سبیل پیش آمد مذاکرات سبب شد که در نقطهي دیگري نیز جلساتی تشکیل گردد. افرادي که اغلب در این جلسات حضور داشتند مرکب از چهار نفر بود. از وقتی که به من اعلام شد که به چنین مجلسی ورود خواهم نمود تمام سعی و کوشش بنده این بود که خود را طوري مهیا نمایم که در آن مجلس از هر گونه اغراض شخصی خالی بوده و فقط براي کشف حقیقت ورود نمایم خالق بشر را شاهد میگیرم که موقع ورود در این مجلس که نمیدانم [ صفحه 4] مذاکرات به نفع کدامیک از طرفین و در چند جلسه خاتمه پیدا نموده و بالاخره به کجا خواهد کشید ابدا مقصودي ندارم. امید است که هر کس در این اوراق نظر فرماید خالی از تعصب بوده و از مکالمه بین دو نفر که قطعا یک طرفش بیغرض است استفاده نماید. (من نمیدانم شاید طرف من هم بیغرض بوده و براي خدا حرف میزده است) تذکر دیگر آنکه من پس از نوشتن این اوراق با همین عباراتی که خوانندهي محترم مطالعه میکند در حضور مناظر بهائی خود قسمتی از این یادداشتها را قرائت نموده که مضمون بیانات ایشان و عرایض اینجانب بیکم و زیاد در این اوراق جمعآوري شده باشد نه آنکه از روي مطالعه و نظریات شخصی از قول ایشان یا خودم در موقع تحریر چیزي زیاد نموده و یا کم کرده باشم فقط آیات و اقوال علما که در موقع مذاکره بطور اشاره ذکر کرده بودم بعدا در موقع کتابت از روي کتب مستنده تا حدي مشروحتر نگارش یافت.