پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛ (گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.) , جامع الاحادیث ، ص64      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
بهائیت به روایت تاریخ(2)

10:44 یکشنبه 16 مهر ماه 96

بهائیت به روایت تاریخ(2)

بهائیت به روایت تاریخ(1)

11:28 پنجشنبه 30 شهریور ماه 96

بهائیت به روایت تاریخ(1)

بهائیت چگونگی پیدایش و فعالیتهاي آنان در کشورهاي اسلامی

بهائیت چگونگی پیدایش و فعالیتهاي آنان در کشورهاي اسلامی

10:46 چهارشنبه 29 شهریور ماه 96

بهائیت چگونگی پیدایش و فعالیتهاي آنان در کشورهاي اسلامی

حدود یکصد سال پیش وزارت امور خارجه انگلیس براي ادامه سلطه خود بر ممالک مستعمره، شعبه مخصوص ادیان را در مستعمرات و مستملکات دائر نمود و از آنجا که جمعیت مسلمانان بیش از سایر ادیان در این مناطق اند، دربار انگلیس توجه خاصی در زمینه مقابله با اسلام و مسلمین داشته و اسلام را بزرگترین خطر براي خود دانستند. گارا دستون نخست وزیر وقت انگلیس با حضور در مجلس این کشور، در حالیکه یک جلد قرآن را بر سر دست گرفته بود به نمایندگان خطاب کرد و گفت، تا این کتاب در دست مسلمین است کاري از انگلستان بر نمی آید، و نمی توانیم بر آنها حکومت کنیم البته کسان دیگري قبل از گارا دستون به این نتیجه رسیده بودند. بنابراین مبارزه با اسلام در رأس برنامه هاي آنها قرار گرفت و با توجه به اینکه در اسلام مواجهه با دو فرقه سنی و شیعه بود، براي رسیدن به توطئه هاي خود، سراغ فرقه وهابیت در اهل سنۀ و فرقه ضاله بهائیت در میان شیعیان، رفت. وهابی ها با کمک انگلستان در سرزمین حجاز به قدرت رسیدند و کعبه که خانه امن الهی است در چنگال آنها قرار گرفت.

چرا بهائی ها اسرائیل ( عکا ) را مرکز آئین خود انتخاب کرده اند ؟

چرا بهائی ها اسرائیل ( عکا ) را مرکز آئین خود انتخاب کرده اند ؟

08:51 دوشنبه 20 شهریور ماه 96

چرا بهائی ها اسرائیل ( عکا ) را مرکز آئین خود انتخاب کرده اند ؟

استعمارگران با تجربه اي که از جنبش هاي مسلمان بخصوص مردم ایران به عنوان سمبل شیعه، بدست آورده اند بر آن شدند تا پایه هاي اعتقادي مردم را مورد تردید قرار دهند. از این رو در ایران مرامی را بوجود آوردند که بعدها به بهائیت مشهور گشت. این فرقه در کنار حکومت هاي استکباري و در مقابل فرهنگ اصیل اسلامی قرار گرفت، از طرفی صهیونیزم نیز یک اندیشه کاملًا استعماري است، براي همین دولتهاي غیر اسلامی در فکر یافتن دست هایی در میان مسلمانان بودند که بتوانند سرزمین هاي وسیع اسلامی را مورد حمله و غارت قرار داده و در نهایت تحت سلطه خود درآورند، از این رو به یهودیان وعده تشکیل حکومت مقتدر در فلسطین داده می شد و باید دید وجه مشترك این دو فرقه (بهائیت و صهیونیسم) در چیست تا پاسخ سؤال روشن گردد که چرا مرکز بهائیت در اسرائیل قرار گرفته است؟

چرا بهاییان کتاب «کشف الغطاء» خود را جمع کردند ؟

چرا بهاییان کتاب «کشف الغطاء» خود را جمع کردند ؟

09:58 چهارشنبه 15 شهریور ماه 96

چرا بهاییان کتاب «کشف الغطاء» خود را جمع کردند ؟

بهائیت (به رهبري حسینعلی بهاء و جانشینش عباس افندي) روابط با روسیه را تا سالهاي جنگ جهانی اول ادامه داد ولی پس از آن، به علت فروپاشی امپراتوري تزاري (که بر اثر حملات آلمان از خارج، و شورش ملت روسیه بر ضد استبداد تزار از داخل، صورت گرفت) پیشواي وقت این فرقه (عباس افندي) قبلهاش را از پایتخت تزار به لندن تغییر داد و آثار این چرخش سیاسی نیز به زودي خود را نشان داد. اعطاي لقب و نشان از سوي لندن به عباس افندي، و ثناگویی رسمی وي از جرج پنجم، جلوه بارز این چرخش سخن رفته است) و جلوه دیگر آن، اقدام افندي به گردآوري و محو « بهائیت و انگلیس » بود (ایام: در این باره به تفصیل در مقاله چاپ ترکستان روسیه) بود که به دستور خود افندي و به قلم میرزا ابوالفضل ) « کشف الغطاء عن حیل الاعداء » جمیع نسخههاي گلپایگانی (و چند تن دیگر از مبلغان شهیر بهائی) در رد کتاب نقطه الکاف [ 1] و مصحح و مقدمه نویس آن: ادوارد براون مصادف بود با » انگلیسی، نوشته شده و در آن، تعریضاتی به سیاست انگلیس صورت گرفته بود. ولی چون چاپ کتاب مزبور زمانا پیروزي قشون انگلستان در حیفا، و قبول اطاعت و خدمتگزاري جمیع بهائیان نسبت به حکام انگلیسی در منطقه زیر نفوذ انگلستان، عباس افندي صلاح ندید که کتاب کشف الغطاء با دارا بودن چنان مایههاي ضد انگلیسی، و در حالی که زد و بندهایی صورت پذیرفته بود، انتشار یابد. از این روي دستور داد پس از جمع آوري دقیق، جمیع نسخههاي کشف الغطاء را بسوزانند که... [تنها] تعداد انگشت شماري از آن در کتابخانههاي انگلستان و فرانسه، و چند نسخهاي در ایران، آن هم در کتابخانههاي خصوصی و 2] . به نوشته استاد محیط طباطبایی: کشف الغطاء به دستور و نظارت عبدالبهاء ] .« محرمانه بهائیان، از این فرمان جان سالم بدر بردند و به دستیاري میرزا ابوالفضل گلپایگانی و ادیب طالقانی و نعیم سدهی و سمندر قزوینی و مهدي گلپایگانی (از فعالان و مبلغان بهائیت) در رد مقدمه فارسی و انگلیسی و تاریخ قدیم تازه چاپ به نام نقطه الکاف، از سال 1330 تا 1334 ق تنظیم و تدوین و در سقوط فلسطین به دست انگلیسیها و پیدایش مصالح تازهاي که براثر انقلاب » عشقآباد روسیه به چاپ رسیده و آماده انتشار شد. اما 3] تلقی و تحلیل شاهدان عینی ] .« روسیه قوت جان گرفته بود سبب شد که هزاران نسخه آماده انتشار از آن به آتش نابود گردد مطلع (همچون عبدالحسین آیتی و فضل الله صبحی، مبلغان مستبصر بهائی) نیز از علت جمع آوري نسخ کشف الغطاء، همین است

جمال ابهی ( در رد باب و بها )

جمال ابهی ( در رد باب و بها )

10:28 شنبه 11 شهریور ماه 96

جمال ابهی ( در رد باب و بها )

تحریکات و سیاستهاي استعماري و آشوبگریهاي ضد اسلامی اجانب نسبت به جامعههاي اسلامی سوابقی تاریخی و ریشهدار دارد که هر زمان طبق اقتضاي شرائط و احوال و محیطهاي خاص به رنگی ظاهر و به شیوهاي نوظهور تجلی کرده و میکند. دستجات و فرقههاي: بابی، و بهائی و فرقههاي گمراه دیگري که از این دو پدید آمدهاند، یکی دیگر از تخمهاي نفاق و پراکندگی و آشوب و فعالیت ضد اسلامی اجنبیان، در اجتماعات اسلامی است. در این کتاب، پرده از رازهاي بسیاري برداشته شده و با شواهدي قانع کننده بسیاري از مسائل به طرز علمی و واقع بینانه روشن گردیده است. درست است که در زمینهي چگونگی پیدایش بابیه و بهائیه کتابهاي زیادي نگاشته شده، اما بیشتر مسائل این کتاب و راه تحقیق و تعقیب آنها، در کمتر کتابی آمده است. دانشمند و محقق نامی جناب آقاي - ع - موسوي نویسندهي این کتاب، با تتبع و تحقیق خود، چراغی بس روشن در راه پژوهندگان حقیقت قرار دادهاند، چراغی که چهرهي دشمن را از پشت فعالیتهاي مرموز به خوبی نشان میدهد و همه را در چگونگی ساختهها و بافتهها و فعالیتهاي سري و خرابکاريهاي ایادي دشمن، آگاهی لازم میدهد خداوند به مؤلف محترم پاداشی شایسته عنایت کند.