امام علی علیه السلام : كُنْ سَمْحا ولا تَكُنْ مُبَذِّرا، وكُنْ مُقَدِّرا ولا تَكُنْ مُقَتِّرا؛ (بخشنده باش اما ولخرج مباش؛ و صرفه‏ جو باش ليكن خسيس مباش.) , نهج البلاغة ، حکمت 33      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
بهائیت دین نیست

بهائیت دین نیست

11:19 دوشنبه 2 مرداد ماه 96

بهائیت دین نیست

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی. این کتاب که از نظر شما میگذرد در سال 1325 شمسی، هنگامی که در کردستان به خدمت اداري فرهنگی میپرداختم تألیف شد. وقت نوشتن این کتاب حادثات چندي خاطر مرا پریشان کرده بود. 1- در سال 1320 زمان ورود متفقین به ایران ماحصل رنج زندگیام که به صورت اثاث و خانه و کتاب در آمده بود، دست خوش تاراج و غارت گردید. 2- در سال 1324 همسرم که معاون دانائی براي من بود درگذشت، و سه بچه (تازه واردي سه ساعته) و پنج ساله، و هفت ساله، در دامنم ماند. 3- پس از تغییر محل مأموریتم مواجه با وضع پریشان دینی محل شدم، که جمعیتی به نام بهائی به راهنمائی مردي یهودي پدید آمده، و در اثر سهل انگاري محلیها، و معاضدت بعضی رؤساي ادارات، تقویت، و موجب سستی مسلمین، و زیان اجتماعی شده بود، بر حسب تکلیف مرا واجب شد براي شکستن بتهاي مصنوعی موهوم قیام نمایم. براي این کار از جاهائی که امید میرفت استمداد کردم که عالمی براي راهنمائی مسلمین [ صفحه 4] آنجا بفرستند، لکن با یأس و ناامیدي مواجه شدم، و ناچار خود به نصیحت و راهنمائی آنان ضمن انجام خدمت اداري، بیآنکه نام فردي یا جمعی را به زشتی ببرم پرداختم. بر این کار، کم کم رنگ سیاست زدند، و مرا سخت تحت فشار قرار دادند، تا آنجائی که کار منجر به تبعیدم از محل گردید، [ 1] ، و در حدود سه ماه و نیم اجازهي آمدن به محل مأموریتم نداشتم، لکن دست عنایت پروردگار و اولیاء او بیضه را در کلاه همه شکست، و دست بداندیشان را بست، و مرا موفق به جاي خود برگرداند.

بهائیت در خاورمیانه

بهائیت در خاورمیانه

11:11 دوشنبه 2 مرداد ماه 96

بهائیت در خاورمیانه

موضوع مهدویت از جمله مطالبی است که تقریبا تمام ادیان و کلیه ي فرق اسلامی به نحوي به آن قائل هستند، اما در این میان شیعیان این مقام را منحصر به حضرت مهدي (عج) میدانند. مسئله مهدویت در بینش اسلامی نقش کلیدي دارد... چرا که اعتقاد به و امید به اینکه سرانجام « که همه در انتظار او براي ساختن جامعهاي مبتنی بر امنیت و عدالت به سر میبرند » یک منجی و مصلح روزي حق جاري میشود و صالحان بر زمین حکومت میکنند، عامل پویائی و حرکت جوامع اسلامی است. آنچه شیعه را در حرکت تاریخی کلان خویش، به رغم دریافت ضربات و لطمات بسیار از سوي دشمنان، از یأس و نومیدي میرهاند و توان تحمل آن را بالا میبرد اعتقاد به فرج در آخرالزمان است. علاوه بر این، خاتمیت و مهدویت سد راه محکمی در مقابل دینسازي و دکانسازي مستقل به شمار میرود. به همین دلیل هم این موضوع مستقیم و غیرمستقیم همواره در معرض چالش قرار داشته است. قدرتهاي حاکم بر جهان درصدد بوده و هستند تا با تشکیل مسلک و مذهبی جدید و به اصطلاح تکامل یافته در قرن بیستم با رنگ و بوي خردورزي و ایدئولوژي بر افکار توده مردم مسلط شوند و از نیروهاي آنان به سود خویش بهرهبرداري کنند. اما قرار داشته و به طرق گوناگون میخواهد با تفکر اسلامی مبارزه کند. « طرز فکر اسلامی » استعمار در مشرق زمین در برابر مقاومت یکی از راههایی که استعمار براي فتح این دژ محکم در نظر گرفته، تلاش براي مذهبسازي بوده است. هدف آنها، چنان که خود قرآن دیگري عرضه کنند. از این روست که ،« قرآن » مهدي دیگر بسازند و در برابر ،« مهدي » معترفاند، این است که در مقابل تا وقتی » : نخستوزیر وقت انگلستان در مجلس آن کشور، در برابر نمایندگان، قرآن را بالا میبرد و میگوید « گلادستون » میبینیم این کتاب بر افکار انسانهاي مشرق زمین حکومت میکند نفوذ و حکومت ما بر این کشورها امکانناپذیر و تحقق افکار ما .« غیرممکن خواهد بو