قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَةٌ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَنْ تَبْرُدَ أَبَداً (همانا شهادت حسین حرارتی در قلب مومنین ایجاد می کند که هرگز سرد نمی شود) , مستدرک الوسائل، ج 10ص 318      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
نامهاي از سن پالو

نامهاي از سن پالو

11:43 چهارشنبه 22 اسفند ماه 97

نامهاي از سن پالو

بنام خدا حوادث و رویدادهایی که در طول زمان پدید میآید خواه ناخواه اثراتی در افکار و عقائد کسانی که به صورتی با آن وقایع بستگی پیدا کردهاند میگذارد و از راه تاریخ به افکار نسلهاي بعدي انتقال مییابد که خود تحت تأثیر افکار ناقلین و نویسندگان قرار گرفته است. از آنجا که حب الشیء یعمی و یصم دوستی و علاقهي بیش از حد انسان را از درك حقیقت بازمیدارد، ذکر حوادث و وقایع کاملا بستگی به چگونگی وضعیت روحی مورخ و واکنش او در مقابل جریانات دارد. معمولا در مقابل پدیدهها دو دسته موافق و مخالف به تناسب اهمیت و گسترش حادثه به نقل آن میپردازند - بررسی گفتار هر دو دسته و تجزیه و تحلیل علل و انگیزههاي پیدائی حادثه و تعمق در آنچه که دو گروه اظهار داشتهاند و شناخت محیطی که حادثه در متن آن زائیده شده انسان را به سرچشمه روشن جریان راهنمائی میکند. ولیکن بیتوجهی به این نکات ممکن است داوري را یک طرفه قرار داده سرانجام انسان را پايبند به اعتقادي واهی و بیاساس نماید