پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛ (گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.) , جامع الاحادیث ، ص64      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
فرار از مناظره

فرار از مناظره

11:12 سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 97

فرار از مناظره

بسمه تعالی امروز بازار امتحان الهی خیلی گرم است، بعضی در راه دین اسلام و مکتب ولایت اهلبیت علیهم السلام مجاهده میکنند و نسل جوان را بیدار میکنند، بعضی در راه گمراهی میکوشند و با تبلیغ وهابیت، بابیت، بهائیت و افکار شیطانپرستی جوانان را به راه انحطاط و بدبختی سوق میدهند. این نوشته گزارش کار یک مبلغ بهائی است که عاقبت با تحرّیف حقیقت و عبدالحسین » و « فضلالله صبحی » مطالعه فراوان، به روش باب و بهاء که یک روش استعماري و ظالم پرور است پشت پا زده و مثل به افشاگري علیه بابیت و بهائیت پرداخته است. مطالعه دقیق این نوشته به کسانی که با منطق تخدیر و « ادیب مسعودي » و « آیتی در « تفرقه بینداز و حکومت کن » بیتفاوتی مخالفند توصیه میشود. به هر حال باید بدانیم که دشمنان اسلام با دستورالعمل شیطانی مذهب تراشی سعی فراوان دارند، ما هستیم که باید دشمن را خوب بشناسیم. والسلام علیکم- شهاب ثاقبی 13 رجب 1430 میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام

شیخیه بستر پیدایش بابیت و بهائیت

شیخیه بستر پیدایش بابیت و بهائیت

10:17 چهارشنبه 15 فروردین ماه 97

شیخیه بستر پیدایش بابیت و بهائیت

مقاله در شمارههاي 1 و 2 آمده است. هر دو مقاله، با « مهدویت و فرقههاي انحرافی » در بخش فرقهشناسی این فصلنامه با موضوع پرداختهاند و در باب پیدایش این فرقه، رهبر و ویژگیهاي وي، موضعگیري عالمان نسبت « شیخیه » نگاهی خاص به بررسی فرقهي مطالبی آورده شد. اینک سلسله مقالاتی که با این قلم (به توفیق الهی) « شیخیه » به آنان و در نهایت بررسی و نقد عقاید پایهگذار است؛ و لیکن بیش از پرداختن به آن، لازم است ریشههاي « بهائیت » منتشر خواهد شد، در خصوص فرقهي منحرف و ضالهي ختم شد، نقد و بررسی گردد تا خوانندگان با بصیرت بیشتر، درصدد کشف چگونگی راهیابی « بهائیت » و « بابیت » فکرياي که به سخن خواهیم گفت « افکار و اعتقادات آنان » و « شیخیه » انحراف در میان افراد و گروهها برآیند. از این رو، اینک با بسط بیشتري از به درستی ترسیم کرده، به نقد و بررسی عقاید آنان بپردازیم.