امام علی علیه السلام : العامِلُ عَلى غَيرِ بَصيرَةٍ كالسّائرِ عَلى سَرابٍ بِقِيعَةٍ، لا تَزيدُهُ سُرعَةُ سَيرِهِ إلاّ بُعدا؛ (كسى كه بدون بصيرت عمل كند، مانند كسى است كه به دنبال سراب بيابان راه پيمايد. او هر چه تندتر رود دورتر مى‏ افتد.) , امالی مفید: ص42، ح11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
شیخیه بستر پیدایش بابیت و بهائیت

شیخیه بستر پیدایش بابیت و بهائیت

10:17 چهارشنبه 15 فروردین ماه 97

شیخیه بستر پیدایش بابیت و بهائیت

مقاله در شمارههاي 1 و 2 آمده است. هر دو مقاله، با « مهدویت و فرقههاي انحرافی » در بخش فرقهشناسی این فصلنامه با موضوع پرداختهاند و در باب پیدایش این فرقه، رهبر و ویژگیهاي وي، موضعگیري عالمان نسبت « شیخیه » نگاهی خاص به بررسی فرقهي مطالبی آورده شد. اینک سلسله مقالاتی که با این قلم (به توفیق الهی) « شیخیه » به آنان و در نهایت بررسی و نقد عقاید پایهگذار است؛ و لیکن بیش از پرداختن به آن، لازم است ریشههاي « بهائیت » منتشر خواهد شد، در خصوص فرقهي منحرف و ضالهي ختم شد، نقد و بررسی گردد تا خوانندگان با بصیرت بیشتر، درصدد کشف چگونگی راهیابی « بهائیت » و « بابیت » فکرياي که به سخن خواهیم گفت « افکار و اعتقادات آنان » و « شیخیه » انحراف در میان افراد و گروهها برآیند. از این رو، اینک با بسط بیشتري از به درستی ترسیم کرده، به نقد و بررسی عقاید آنان بپردازیم.

دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

10:42 دوشنبه 27 آذر ماه 96

دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

موضوع قائمیت و مهدویت از مطالبی است که کلیهي فرق اسلامیبه موجب احادیث نبوي صلی الله علیه و آله و سلم بر آن اتفاق دارند. شیعیان این مقام را منحصرا مخصوص حضرت حجۀ بن الحسن العسکري علیهالسلام میدانند و حتی این موضوع را بسیاري از دانشمندان عامه در کتابهاي خود ذکر و تأیید نمودهاند و به خصوص بعضی از آنها کتابهایی در این باره تألیف و یا قسمتی از « الیواقیت و الجواهر » و کتاب « البیان فی احوال صاحب الزمان » کتاب خود را اختصاص به این مطلب دادهاند که از آن جمله کتاب (باب 65 ) را میتوان نام برد. مشهورترین و مهمترین حدیثی که ما را بدین موضوع رهنمون میسازد و مورد اتفاق دانشمند و هم میباشد حدیث لوح فاطمه علیهاالسلام است که « علی محمد باب و میرزا حسینعلی نوري » چنین [ صفحه 8] مدعیان جدید مانند علاوه بر اینکه مقام قائمیت و مهدویت را به حضرت محمد بن الحسن العسکري علیهماالسلام انحصار میدهند نام یکایک ائمه اسلام را نیز ذکر می نماید

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

12:44 یکشنبه 12 آذر ماه 96

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

مطالعه آثار بابیه و بهائیه و آشنائی با افراد سرشناس آن که بعضا برحسب ظاهر، لباس اهل توحید را داشتهاند و قیافههاي روحانی نما که به خواننده تفهیم میکند از اهل دیانت ناب و خالص بشمار میروند، خواننده را که اگر عکسهائی این چنانی هم دیده باشد، سرگرم سؤالها نموده، خود را مورد پرسش قرار میدهد این شکل و شمائلهاي دینی در فرقهاي که ساختهي استعمار است و جهت به انحراف کشاندن ملت و تضعیف آئینی الهی به وجود آمده، گویاي چه اسراري است و اگر به انگیزهي آن پی برده شود چه راز سربستهاي برملاء میگردد؟! دقت نظرها در این زمینه میتواند جهاتی گوناگون را ارائه دهد که هر کدام به نوبهي خود میتواند پرده از روي تزویرها و خدعههاي، نیرنگ بازان سیاسی جهت به انحراف کشاندن پیروان آئینی آسمانی برداشته و گویاي حقایقی کارساز باشد که چگونه سلطه گران چپاولگر حاکم بر سرنوشت ملتهاي مظلوم جهت استیلا بر همه چیز کشور ستمدیدگان تسلط یافتهاند... ...