پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
نامهاي از سن پالو

نامهاي از سن پالو

11:43 چهارشنبه 22 اسفند ماه 97

نامهاي از سن پالو

بنام خدا حوادث و رویدادهایی که در طول زمان پدید میآید خواه ناخواه اثراتی در افکار و عقائد کسانی که به صورتی با آن وقایع بستگی پیدا کردهاند میگذارد و از راه تاریخ به افکار نسلهاي بعدي انتقال مییابد که خود تحت تأثیر افکار ناقلین و نویسندگان قرار گرفته است. از آنجا که حب الشیء یعمی و یصم دوستی و علاقهي بیش از حد انسان را از درك حقیقت بازمیدارد، ذکر حوادث و وقایع کاملا بستگی به چگونگی وضعیت روحی مورخ و واکنش او در مقابل جریانات دارد. معمولا در مقابل پدیدهها دو دسته موافق و مخالف به تناسب اهمیت و گسترش حادثه به نقل آن میپردازند - بررسی گفتار هر دو دسته و تجزیه و تحلیل علل و انگیزههاي پیدائی حادثه و تعمق در آنچه که دو گروه اظهار داشتهاند و شناخت محیطی که حادثه در متن آن زائیده شده انسان را به سرچشمه روشن جریان راهنمائی میکند. ولیکن بیتوجهی به این نکات ممکن است داوري را یک طرفه قرار داده سرانجام انسان را پايبند به اعتقادي واهی و بیاساس نماید