پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
وقتی بهایی بودیم (تحلیلی از زندگی صبحی)

وقتی بهایی بودیم (تحلیلی از زندگی صبحی)

11:45 دوشنبه 27 خرداد ماه 98

وقتی بهایی بودیم (تحلیلی از زندگی صبحی)

براستی چه شد که او به همه این اعتبار و منزلت و مقام، پشت کرد و دست از آئین بهایی کشید و خود را به شدید ترین رنج ها در افکند و آواره کوي و خیابان کرد و رنج طعن و دشنام و آزار و اذیت و گرسنگی و بی خانمانی را به جان خرید؟ آیا عقلش معیوب گشته بود که چنین مقامی را که منتهاي آرزوي هر بهایی بود و براي هر خانواده بهایی و حتی اعقاب آنها موجب افتخار و بالیدن بود رها کرده و در اوح مصائب بنشیند؟ کالبد شکافی و انگیزه یابی این دگر گونی را باید از زبان خود او پیگیري نمود... به مرور و بر اثر مطالعه و تفکر بیشتر و نیز مشاهده نوع زندگی بعضی از بهائیان و دیدن ...» : رشته سخن را به دست خود او می دهیم تناقض بین احکام و دستورها و اعمال مردم، تردیدها و بعدها نیز دلتنگی هایی به سراغم آمد به طوري که گاه این حالت ها را با بعضی هم مسلکان که حالاتی شبیه خودم داشتند در میان می نهادم...