پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
عرفان و تصوف

عرفان و تصوف

13:10 شنبه 25 آذر ماه 96

عرفان و تصوف

یکی از علومی که در دامن فرهنگ اسلامی زاده شد و رشد یافت و تکامل پیدا کرد علم عرفان است .دربارهء عرفان از دو جنبه می توان بحث کرد. یکی از جنبه اجتماعی و دیگر از جنبه فرهنگی . اهل عرفان هر گاه با عنوان فرهنگی یاد شوند, با عنوان عرفا و هر گاه با عنوان اجتماعیشان یاد شوند غالباً باعنوان متصوفه یاد می شوند. عرفا و متصوفه هر چند یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقی نمی شوند, در عین حال یک سلسله افکار و آداب و معاشرت ها و لباس پوشیدن ها, و سکونت در خانقاه به آن ها به عنوان یک فرقه مذهبی رن مخصوص داده است . و البته همواره خصوصاً در میان شیعه عرفایی بوده و هستند که هیچ امتیاز ظاهري با دیگران ندارند و در عین حال عمیقاً اهل سیر و سلوك عرفانی می باشند, و در حقیقت عرفاي حقیقی این طبقه اند, نه گروه هایی که صدها آداب از خود اختراع کرده و بدعت ها ایجاد کرده اند.() بنابراین به بخش نظري عرفان (پاورقی 1.مرتضی مطهري , آشنایی با علوم اسلامی (کلام , عرفان ) ص 70 71 گفته می شود و به بخش عملی آن و سیر و سلوك گفته می شود. موضوع عرفان شناخت خدا و اسماء وصفات او است که عرفان نظري عهده دار تبیین آن است و راه این شناخت هم سیر و سلوك عملی است , یعنی بایدعارف با قدم سیر و سلوك به حق برسد و از خود فانی و به حق باقی باشد

بدعت در دین، بهای معروفیت!

بدعت در دین، بهای معروفیت!

09:25 چهارشنبه 8 شهریور ماه 96

بدعت در دین، بهای معروفیت!

شكستن حریم احكام دین در زمینه های گوناگون و زیر پا نهادن احكام صریح وقطعی شریعت مانند ترك نماز، رقص و سماع، ترك ازدواج، ریاضت كشیهای سخت عزلت و گوشه نشینی، ایجاد خانقاه، خرقه پوشی، خرد كردن شخصیت خود از مشخصات این فرقه ی منحرف است . در ریاضت كشی های ایشان درباره ابوبكر شبلی از بزرگان صوفیه نقل شده «به اول كه به مجاهده دست بر گرفت سالهای دراز نمك در چشم كشیدی تا در خواب نشود و گویند كه هفت من نمك در چشم كرده بود [1]» و داستان معروف لُص (دزد) حمام (كه غزالی از یكی از شیوخ بنام ابن كزینی نقل می كند كه: من زمانی وارد یكی از مناطق شدم و در آنجا حسن سابقه ای پیدا كردم. برای نجات از این حسن شهرت روزی به گرمابه ای رفتم و لباس گرانبهائی را دزدیده از گرمابه خارج شدم مردم دویدند مرا گرفته جامه های گرانبها از من بركندند پس از این واقعه در میان مردم به دزد حمام مشهور شدم و به این وسیله نفس من راحت شد!!) و غزالی هم این عمل را تأیید كرده كه باعث تعجب دانشمند بزرگ ابن جوزی شده كه می گوید آیا هیچ راهی صحیح برای اصلاحی قلب نبود كه به این گونه امور بپردازند و آیا رواست كه مسلمان بر خود نام دزد نهد. اعتقادى فراوانى در بین آنها وجود دارد